Асоциация „Прозрачност без граници“ представи международния Индекс за възприятие на корупцията за 2014 г.

Индексът за възприятие на корупцията за 2014 година дава оценка на нивото на корупцията в 175 държави. Той е създаден въз основа на 12 изследвания, проведени от 11 независими институции. Изследванията покриват регистрираната динамика на възприятия за нивото на корупция в рамките на последните 24 месеца.

Две трети от класираните страни в Индекса за възприятие на корупцията за 2014 година имат оценки под 50 пункта (показател за наличие на системен проблем в борбата с корупцията).Средната стойност на индекса в глобален мащаб е 43 пункта, което показва необходимостта от прилагане на нов подход за осигуряване на повече прозрачност и отчетност в дейността на публичните институции.

В тазгодишния Индекс за възприятие на корупцията Дания е лидер с резултат 92, следвана от Нова Зеландия и Финландия с резултат 91 пункта, което се дължи на установените ефективни системи за достъп до информация, правила за поведение на лицата, заемащи публични длъжности и механизми за контрол.

Северна Корея и Сомалия за пореден път не успяват да се откъснат от дъното на таблицата. В тези страни липсата на отговорно политическо лидерство и на ефективно функциониращи институции подчертава необходимостта от много по-категорично противодействие на корупцията.

Изследването за 2014 година изразява взаимовръзката между икономическия растеж и отговорното управление. В сравнение с 2013 година, стойностите на Индекса през настоящата година значително се понижават (с повече от 4 пункта) в държави като Китай, Турция, Ангола и Руанда. Това е още един факт, показващ негативното въздействие на разрушителната симбиоза между липсата на ефективен контрол и безнаказаната злоупотреба с власт за частна изгода. 

ИНДЕКСЪТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Стойността на Индекса за възприятие на корупцията на България през 2014 година се променя спрямо 2013 година едва с +2 пункта – 43, каквато е средната стойност за всички изследвани 175 държави. Изследването отчита съществен напредък само при промяна на индекса с + 4 пункта.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година. Сравнителният анализ на резултатите през 17-те години, в които България е част от изследването, показва устойчива позиция на дъното – страната продължава да бъде в групата на изоставащите страни-членки на ЕС, заедно с Италия, Гърция и Румъния, при средна стойност на индекса от 64 пункта за всички страни-членки на ЕС.

Резултатите на индекса за 2014 година показват, че позитивите се дължат на общото подобряване на икономическата среда в общоевропейски план – тенденция, която не подминава и България. Наред с това, изследванията, свързани с върховенството на закона и отчитащи демократичното развитие, показват спад, като пряко сочат корупцията като основна пречка.

 Резултатите от Индекса през последното десетилетие потвърждават, че е налице застой в борбата с корупцията. Честите и непоследователни промени в правната рамка не могат да дадат достатъчно адекватен отговор на проблема. Тези констатации се потвърждават и от други сравнителни изследвания, които показват, че въпреки полаганите усилия в отделни сектори, липсва обща визия и последователност в борбата с корупцията. В крайна сметка, това се отразява и на невъзможността за постигане на системен резултат в противодействието на корупцията.

Тенденцията е особено обезпокоителна предвид факта, че повечето държави от Централна и Източна Европа отбелязват тенденция на относително стабилно повишаване на своите индекси, което е показател на напредък в борбата с корупцията.

София, 3 декември 2014 година