П
Публикации
07.07.2014

ПРОЗРАЧНОСТ И ПОЧТЕНОСТ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ДОКЛАД от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 25 май 2014 година

Асоциация „Прозрачност без граници” публикува мониторинговия доклад от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент, проведени на 25 май 2014 година. Докладът съдържа констатациите, из...
15.06.2014

Предварителни обобщени резултати от наблюдението на избори за Европейски парламент 2014

Резултатите от наблюдението на изборите, проведени на 25 май 2014 година, показаха задълбочаване на проблемите в изборния процес, които бяха констатирани от Асоциация \"Прозрачност без граници” в пре...
05.02.2014

Доклад за напредъка на България по прилагане на конвенцията на ООН за борба с корупцията

България е държава – страна по Конвенцията на ООН срещу корупцията от м. август 20061. През 2011 г. Асоциация “Прозрачност без граници” (АПГ) изготви обзорен доклад за прилагането и изпълнението на Ко...
03.02.2014

Отнемане на незаконно придобито имущество: предизвикателства и перспективи пред българския модел

Настоящата публикация е издадена със съдействието на Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция „Вътрешни работи” на Европейската комисия по проект „Отнемане на незаконн о п...
Страници: 12