Archives

Индекс 2017 година

CPI 2017 regional map - EU (Bulgarian)_WEB_cropped

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2017 година е 43 пункта, като с това страната заема 71 място в световната класация.

В рамките на класация сред държавите-членки на Европейския съюз страната ни продължава да заема последно място (средната стойност на индекса за ЕС е 65).

Сравнението с индексите на страните от Централна и Източна Европа, които се присъединиха към общността през 2004 и 2007 г., също показва значими разлики: България все още не успява да навакса темпа на повишаване, който поддържат по-голяма част от държави в тази група, като например Чехия, Естония, Латвия и Литва.

От друга страна позицията на България е съизмерима със средната оценка в глобален мащаб (43) и със средната стойност на индексите на останалите страни от Балканите (42,27), което ни поставя сред Вануато, Буркина Фасо и доста преди Албания, съответно.

България е включена за двадесети път в изследването на Transparency International. Въпреки че в сравнение с предходната година индексът бележи повишение от 2 пункта, е необходимо да се вземе предвид, че стойности под 50 пункта са показател на системен проблем с корупцията. Промяната от две точки в резултата на Индекса не е статистически значима, тъй като подобни движения са наблюдавани и преди това, без да пречупват тенденцията на застой, а е и в границата на статистическата грешка.

Анализът на резултатите от този период дава основание за критична оценка: все още липсва съществен напредък в борбата с корупцията, а на фона на положителното развитие при значима част от останалите държави-членки на ЕС индексът на страната откроява тенденция на сериозно изоставане.

Сравнителните резултати от изследването за България подчертават необходимостта от промяна в политиката за противодействие на корупцията, като в тази връзка трябва да бъде проявен ясен ангажимент за ефективно функциониране на институциите, които играят основна роля в тази област, включително и на новия антикорупционен орган. Дали подобрението от 2 пункта ще се превърне в устойчив тренд ще зависи от резултатите в две основни направления в краткосрочен план: ефективността на реализация на електронното управление в процеса на взаимодействие „администрация-граждани-бизнес“; ефективността на работа на новия антикорупционен орган в страната. За да бъде необратим процесът, в дългосрочен план трябва да бъде категорично преодолян проблемът с политическата корупция.

CPI2015_map-red-yellow

Индекс 2016 година

CPI2016_EU_EN

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2016 година е 41 пункта, като с това страната заема 75 място в световната класация. Стойността на индекса е същата като през изминалата година, като поради напредъка на други държави тя се придвижва назад в общата световна класация от 69-то място (през 2015 г.) до 75-то място през настоящата година. С това страната ни заема последно място в класацията на държавите-членки на Европейския съюз (за сравнение, средната стойност на индекса за ЕС е 65,36). В рамките на субрегионалната класация на държавите от Югоизточна Европа страната ни заема междинна позиция, като индексът й е по-нисък от средния за Балканския регион (41,91). Сравнението с общата средна стойност на индекса в глобален мащаб (42,94) също е показателно за съществен проблем в борбата с корупцията в страната.

Стойността на индекса на България за 2016 г. показва не само липса на развитие в рамките на един относително дълъг период – на фона на другите държави-членки на ЕС индексът откроява тенденция на драстично изоставане.

Анализът на резултатите през 19-те години, в които България е част от изследването, дава основание за критична оценка, че борбата с корупцията е в застой. Сравнителните данни за индекса на България за последните пет години показват липса на какъвто и да било напредък: индексът на България остава далеч под критичната стойност от 50 пункта, което е показател за системно несправяне с корупцията.

Сравнителните резултати от изследването за България подчертават острата необходимост от промяна в политиката за противодействие на корупцията, като в тази връзка трябва да бъде изоставен формалният подход в борбата с корупцията и да бъде проявен ясен ангажимент за дълбоки реформи в институциите, които играят основна роля в тази област.

Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени с помощта на отговорите на 60 000 респонденти от 42 държави в Европа и Централна Азия, което насочва вниманието върху техния пряк сблъсък с корупционни действия и описва техните оценки относно разпространението на корупцията в основните институции в техните страни. В този смисъл, изследването Световен корупционен барометър също предлага гледна точка към това доколко хората са склонни и имат желание да предприемат действия срещу това явление.

Резултатите показват, че мнозинството от гражданите считат, че техните правителства не правят достатъчно за противодействие на корупцията в политиката. Над една четвърт от хората считат, че политиците, правителствените служители и високопоставените служители в сферата на бизнеса са изключително корумпирани. Почти трима на всеки пет граждани са убедени, че богатството е свързано и с твърде силно влияние върху управленските решения.

Световният корупционен барометър – 2016 е най-голямото и изчерпателно изследване по рода си и дава възможност за сравнителен преглед на резултатите за целия изследван регион, но същевременно и позволява за съпоставка на нагласите и опита в сферата на корупцията на гражданите на страните-членки на Европейския съюз, на страните-кандидатки за членство и на държавите от Общността на независимите държави (ОНД). В някои аспекти като плащането на подкупи например има съществени различия между тези три региона, като страните от ОНД страдат от най-високи нива на плащане на подкупи. В други аспекти са налице изненадващи сходства – например френските граждани в същата степен както и гражданите на Руската федерация споделят убеждението, че техните правителства не правят достатъчно за предотвратяване на корупцията.

Повече препоръки и заключения от изледването Световен барометър 2016 прочетете във файла отдясно на страницата.

ИПФПП 2005

Индексът за прозрачност при финансирането на политическите партии в България е изработен като част от дейностите по проект „Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в България“ (2004 – 2005). В рамките на инициативата бяха реализирани две издания на индекса.

Индексът за прозрачност при финансирането на политическите партии представлява оценка по скалата от 0 – липса на прозрачност, до 10 – максимална прозрачност. Индексът се калкулира въз основа на два основни компонента:

Обективна оценка – сформирана на базата на обективната картина, установена и разпространявана периодично в докладите на Сметната палата за изправността на отчетите, предоставени от политическите партии за получените и изразходвани от тях средства.

Субективна оценка – обхващата обобщената информация от проучванията за възприемане и оценка за степента на прозрачност и гаранциите за отчетност във финансирането на политическите партии. Тук водещо място имат резултатите от проучванията на четири групи – представители на политическите партии, бизнес сектора, неправителствените организации и медиите.

Изследването бе проведено през месец октомври 2005 г. в градовете София, Русе, Разград, Стара Загора, Ямбол, Севлиево и Асеновград. Чрез въпросник за индивидуално полу-стандартизирано интервю бяха анкетирани 253 души, представители на четирите избрани групи.

Общата стойност на Индекса за 2005 г. е 2,66 при стойности на обективната оценка 3,08 и на субективната оценка 2,24.

Данните от изследването послужиха като основа за последващите инициативи на организацията по наблюдение на дейността на политическите партии и избори, осъществяване на застъпнически кампаниии за повишаване на прозрачността в изборния процес и предложения (в това число за законодателни промени) за въвеждане на механизми за прозрачност в тази сфера в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.

Повече детайли за изследването вижте в приложените файлове.

ИПФПП 2004

Съгласно методологията за формирането на Индекса за прозрачност на финансирането на политическите партии, общата стойност е калкулирана въз основа на два компонента: обективен (включващ оценка на официално достъпни данни) и субективен (основаващ се на проучване на обществените нагласи).

За изданието на индекса през 2004 година изследването бе проведено в периода октомври – декември 2004 г. Чрез въпросник за индивидуално полу-стандартизирано интервю бяха анкетирани 220 души, представители на четирите избрани групи – представители на политическите партии, бизнес сектора, неправителствени организации и журналисти. Изследването обваща обществените нагласи в седем града – Добрич, Благоевград, Монтана, Плевен, Сливен, Смолян и София.

Общата стойност на Индекса за 2004 г. е 2,25 при стойности на обективната оценка 1,98 и на субективната оценка 2,53.

Повече детайли за изследването можете да видите в приложения анализ.

12345535_1015795378494257_5328729073103767276_n_new3

Индекс на местната система за почтеност

Индексът на Местната система за почтеност в България има за цел да представи комплексна оценка за съществуващите институции и механизми, които могат ефективно да съдействат за изграждане и устойчиво функциониране на местната общност в условия на почтена и предвидима местна политика и привлекателна за бизнеса икономическа среда.
Първото издание на Индекса на Местната система за почтеност 2015 гпозволява сравнителен анализ на общините в областните центрове в България. Индексът обхваща всички 27 общини на цялата територия на страната и се базира на информация от широк кръг от източници с времеви обхват последните две години.Информация за всяка от включените общини може да бъде намерена посредством избора й на картата на България.
Индексът се основава на модела на Националната система за почтеност – той включва основните управленски институции, ангажирани с противодействието на корупцията на ниво местна власт. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност, която е ефективна в борбата с корупцията.
В Индекса на Местната система за почтеност 2015 г. за всяка от включените общини са оценени следните основни стълбове – Общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, съдилища, органи на МВР, бизнес, медии и гражданско общество. Обобщена информация за всеки отделен стълб може да бъде намерена посредством избор на съответната икона в менюто.
Общата стойност на индекса на Местната система за почтеност за 2015 г. е 3,14 пункта при максимална стойност 5.

calculator-178127

Световен барометър

Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в рамките на изследването на Gallup International “Гласът на народите”.

Резултатите от изследването предоставят важна информация за възприятието на гражданите за корупцията в различни области на обществения живот в техните собствени държави. Конкретните изводи ще помогнат да бъдат идентифицирани приоритетите в борбата с корупцията с оглед на бъдещи превантивни мерки.

В рамките на зададените въпроси, държавата, чиито граждани са респондентите, има умерено или силно влияние върху тяхното отношение към корупцията. Други фактори като пол, възраст, доходи, образование, професия и местожителство също имат значително влияние върху възприятието на гражданите за корупция, но никой от тях не е толкова определящ, както държавата на респондента.

Интересна е връзката между Световния барометър за корупцията и Индекса за възприятие на корупцията. Респондентите от държави с висока степен на разпространение на корупцията считат, че тя има значителен ефект върху различните сфери на живот и очакват нивото на корупцията в тяхната страна да се повиши през следващите три години.

books-1012088

Световен доклад за корупцията

Световният доклад за корупцията (GCR) е редовно годишно изследване на Transparency International, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор от обществения живот и фокусира вниманието върху необходимите средства за нейното преодоляване. Докладът за корупцията включва оценки и анализи, свързани с основните измерения на изследвания проблем, негативни примери и добри практики, прилагани в различните държави, препоръки относно водещите насоки за преодоляване на корупцията в изследваната област.

Основен обект на анализ в предходните доклади на Transparency International са взаимовръзките между корупция и финансиране на политическите  партии, здравеопазване, съдебна система, достъп до водни ресурси, частен сектор