Transparency

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ,

На 27 октомври 2019 година всички ние като граждани ще се ползваме от правото си да гласуваме за бъдещите органи на местна власт и местно самоуправление – за кметове и общински съветници. В изборния ден всеки от Вас в лично качество е гарант за честността на проведените избори съобразно демократичните стандарти и разпоредбите на закона.

От Вас зависи да не допускате нередности и нарушения в изборния процес, които да опорочат вота на всеки от нас. Всички ние, българските граждани, очакваме от Вас да действате компетентно и на висотата на функциите, които Ви отрежда закона и да не допускате да бъдете въвличани в незаконосъобразни действия в качеството си на служебно ангажирани лица.

В дългогодишната се практика като организация, пряко наблюдаваща честността на изборите, провеждани в Република България през последните две десетилетия, считаме за свой ангажимент да припомним тревожната тенденция за увеличаване дела на организационните нарушения, допускани от членове на СИК – ако техният дял при провеждането на местните избори през 2011 г. e бил 50.75%, то при изборите през 2015 г. е достигнал 67.47%.

Именно поради това Ви призоваваме да обърнете особено внимание на мерките, които биха спомогнали да бъдат избегнати следните допускани досега нарушения:

НЕСПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БОРАВЕНЕ С ИЗБОРНИТЕ КНИЖА

Решението за разпределение на функциите между членовете на СИК се оформя с протокол.

Документи за гласуване – не се допуска гласуване с шофьорска книжка или задграничен паспорт.

Преди подаване на бюлетините се проверява дали избирателят присъства в избирателния списък. Имайте предвид, че за местните избори важи изискване за уседналост, която е 6 месеца преди датата на изборите.

Правилно боравене с бюлетините: ако избирателят заяви, че не желае да гласува за даден вид избор, съответно не му се предоставя бюлетина за гласуване и в графа „Забележка“ на избирателния списък се отбелязва за кой вид избор е гласувал – КК/КО/КР/ОС.

Вписване в избирателния списък на ЕГН, вида и номера на документа за самоличност на гласуващото лице без данните да се четат или диктуват.

НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО ИЗБОРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти и хора без обозначен статут. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпниците; наблюдателите; журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес). Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Не могат да бъдат придружители следните категории лица: кандидат, член на СИК, представител на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, застъпник, наблюдател и анкетьор. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

НЕИЗРЯДНОСТ ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Преди началото на изборния ден се уверете, че сте запознати добре с процедурите – за целта може да ползвате видео клип относно „Преброяване на гласовете и попълване на протоколите“ на адрес: https://www.cik.bg/bg/mi2019/edu/sik_proto както и тренировъчни тестове за попълване на протоколи на адрес: https://www.cik.bg/bg/mi2019/edu/sik_test.

При установяване на резултатите от гласуването задължително първо се работи с черновите на протоколите и се следват методическите указания.

При отварянето на избирателните кутии – от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. С бюлетините борави само определеният от СИК член на комисията, а останалите следят за неувреждане действителността на бюлетините.

При установяване действителността на гласовете – само СИК е компетентна да установи кой глас е действителен или не. Присъстващите лица не могат да се намесват в работата на СИК при установяване на резултата от гласуването.

При преброяване на преференциите – липсата на отбелязано предпочитание (преференция) не прави гласа недействителен. Такъв глас се брои (отчита) само за партията, коалицията или местната коалиция.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ВИ ПРИЗОВАВА ДА СЪДЕЙСТВАТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ. ОТ ВСЕКИ ОТ НАС ЗАВИСИ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ЧЕСТНОСТТА И ДЕМОКРАТИЧНОСТТА НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС.

25 октомври 2019 година    

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA