Transparency

На 20 и 21 март 2015 година, Асоциация „Прозрачност без граници” проведе две работни дискусии на тема:

„Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при осъществяването на градоустройствени дейности и опазване на околната среда”

и „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при предоставянето на грижи за деца в риск”.

Дискусиите бяха организирани  в рамките на проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Инициативата е насочена към развитието на капацитет за гражданско участие при осъществяването на контрол в две ключови области – градоустройството и грижата за деца от социално уязвими групи, в два региона на страната – Южен Централен и Северозападен. В резултат на проекта се очаква да бъдат създадени граждански платформи, които да насърчават гражданското участие при формулирането на политики за ефективна работа на институциите в двете сфери.

Участие в двете събития взеха представители на местни контролни институции, водещи регионални медии и неправителствени организации.  В рамките на организираните дискусии  бяха представени и обсъдени методология за граждански мониторинг на местно и регионално ниво в сферите на градоустройството и опазването на околната среда.

Въз основа на разработената методология се предвижда осъществяване на гражданско наблюдение в шест общини от двата региона и разработване на платформи, които да позволят по-ефективно мобилизиране на усилията на различни институции и структури на гражданското общество при разработването на политики в тези сфери в двата региона от страната.

Проектът „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg