Transparency

Днес, 31 март 2015 г., в 15.00 ч. в конферентната зала на „Дома на Европа“ се проведе кръгла маса на тема „Oтнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност”.

Кръглата маса непосредствено следва обсъждането на темата за конфискацията/отнемането на престъпно и незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност, проведено в Брюксел с участието на представители на Европейската комисия, депутати от Европейския парламент, експерти и неправителствени организации.

Кръглата маса беше открита от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, г-н Калин Славов, който посочи, че България е сред държавите в Европейския съюз, които са въвели модела за отнемане на незаконно придобито имущество по гражданската процедура, което й дава предимство с още един допълнителен инструмент за борба с икономическите основи на престъпността.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев, който бе сред официалните гости на събитието, подчерта, че отнемането на имущество в общоевропейски контекст има своето място и следва да бъде развивано заради заплахите, пред които ни изправя все повече нарастващата трансгранична престъпност.

В своето изказване Пламен Георгиев, председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отбеляза, че КОНПИ с всяка година постига все по-добри резултати. Г-н Георгиев обяви предложение на Комисията да се намали прагът за отнемане на имуществото на 120 хил. лв. Пламен Георгиев отбеляза също, че безспорно като новаторско, българското законодателство има своите недостатъци, и в КОНПИ работят в посока промяна на законодателството като са изготвили конкретни предложения.

В рамките на представения от г-жа Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието, Доклад с предложения за политики (Policy paper) беше предложен „идеален национален модел” за отнемане на имущество, основан на принципите на прозрачност, ефективност и зачитане на човешките права. Моделът включва набор от общи за държавите-членки стандарти и препоръки, насочени към усъвършенстването на процедурите по отнемане на имущество с незаконен или престъпен произход.

По време на представянето си г-жа Ковачева подчерта също, че законодателството в България е изпреварващо и авангардно в сравнение с правната рамка в голямата част от държавите-членки. Това налага по-нататъшно разширяване на обхвата на законодателството на ниво ЕС във връзка с взаимното признаване на съдебни актове, при установяването и управлението на имущество, което се намира на територията на друга държава-членка. „Да се надяваме, че ЕС ще ни догони в тази област“, каза в заключение Диана Ковачева.

temple_BG

Доклади изнесоха още г-н Крум Зарков, който представи сравнителен анализ на моделите за конфискация/отнемане на незаконно и престъпно имущество в България, Италия и Румъния, и доц. д-р Антоний Гълъбов, който подчерта ролята на гражданското общество като ключова в процеса по отнемане на имущество в полза на държавата, с оглед гарантирането на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността на институциите с правомощия по процедурите по отнемане/конфискация на престъпно и незаконно имущество.

По време на кръглата маса бeше представен сравнителен доклад, изработен от екипа по проекта. Докладът съдържа националните модели за отнемане на имущество в България, Италия и Румъния и резултатите от наблюдение на дейността на органите по отнемане в трите държави.

Събитието беше организирано от Асоциация „Прозрачност без граници“ – националното представителство за България на международната организация за борба с корупцията Transparency International.

Инициативата е част от проект “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.