Transparency

Защо община Кърджали е сред най-изоставащите според Индекса на Местната система за почтеност и как би могла да постигне напредък? Какви са стандартите за публичност в работата на общинските власти, кои са полезните нови идеи за комуникация с гражданите. Това бяха част от темите на съвместна работна дискусия с представители на Община Кърджали и общински съветници, която Асоциация „Прозрачност без граници“ организира на 28 юни в гр. Кърджали. В рамките на срещата бяха представени резултатите на община Кърджали в Индекса на Местната система за почтеност. През 2015 г. общината е сред най-слабо представилите се в класацията по почтеност.

През 2015 г. Кърджали заема едно от последните места в Местната система за почтеност с индекс 2,84. Основната причина за това има ниската оценка на кметската институция (2,37) и местната администрация (3,18). Оценката за дейността на кмета е с най-ниска стойност в сравнение с оценките на тази институция за цялата страна, като водещата причина да това е липсата на прозрачност и отчетност на дейността. Оценката на местната администрация също е ниска – на предпоследно място в сравнителната класация на този сектор, като това се дължи основно на липсата на електронна система за проследяване на движението на преписките, което не позволява на гражданите и бизнеса да получат адекватна информация за действията на администрацията по постъпили заявления за административно обслужване.

Позитивен принос в общата оценка дава дейността на съда (3,29), полицията (2,08) и отчасти на неправителствените организации (3,01). За да бъде регистрирана съществена промяна в представянето на Кърджали са необходими целенасочени действия по промяна в публичността относно стратегическите приоритети за развитието на общината и изпълнението на важни управленски решения. Важно е да се развие и потенциалът на Областния обществен съвет за превенция на корупцията.

През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочва своите усилия към работа с представителите на местната власт и местно самоуправление, гражданските организации, бизнеса и медиите в община Кърджали за прилагане на добрите практики, установени от изследването на местната система за почтеност в други общини.

На 8 април 2016 г. беше проведена широка дискусия с граждански организации по темата за приноса на гражданския сектор в изграждането на местна система за почтеност. В нея се включиха над 40 граждански активисти, доброволци и самодейци от местни организации и читалища. В периода 17-31 май 2016 г. представители на регионални медии от Кърджали и Смолян взеха участие в Майсторски клас по разследваща журналистика, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата „Индекс на местната система за почтеност“.