Transparency

Днес, 8 декември 2017 г. Асоциация „Прозрачност без граници” отбелязва Международния ден за борба с корупцията с официално представяне на резултатите от Третия годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2017.

За трета поредна година Индексът предлага сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Всички данни от Индекс 2017 са достъпни на интернет страницата на инициативата: http://lisi.transparency.bg/.

Индексът беше официално представен  в хотел Шератон днес. По-късно в рамките на дискусията представители на местните власти и експерти дискутираха рисковете и предизвикателствата пред местното самоуправление в България.

Коя община е класирана на първо място в Индекса през 2017 година и кой е на дъното на класацията?

В челото на класацията за трета поредна година е Бургас с индекс от 3.74 точки, което подобрение в сравнение с индекса, регистриран за 2016 г. (3.57). В групата на общини, подобряващи своя индекс през 2017 година са и класираните на второ и трето място, съответно Столична община с индекс 3.69 и Стара Загора с индекс 3.68.

Общините, регистрирали значително повишение на индекса спрямо 2016 г. са Пловдив, заемащ четвърто място в класацията с 3.57 точки, Габрово и Шумен с 3.44 точки, Благоевград и Велико Търново, съответно с 3.41 и 3.40 точки.

Тенденция за значително подобряване на индекса и мястото на общината в общата класация се наблюдава и за всички останалите общини, с изключение на Хасково и Монтана, които заемат двете последни позиции с индекс под средната скала от 3.00 точки.

Общата стойност на Индекса на общинския съвет като орган на местното самоуправление и ключов стълб на местната система за почтеност бележи значителен подобрение спад за 2017, като достига нивото от 3.39 пункта (при регистриран спад за 2016 на 3.02 пункта). Това подобрение се дължи на институционализиране на добри практики  в дейността на общинските съвети през втората година на техния мандат по използваните по-фокусирани индикатори.

По отношение работата на кметските екипи, показателят с по-висока стойност спрямо изследването от 2016 г. е почтеността. Въпреки, че етични правила за дейността на кметския екип като част от общинска администрация са налични в по-малко от 1/5 от общините в областните центрове, от началото на мандата до края на изследвания период единични са случаите на корупционни скандали, свързани с дейността на кметския екип.

Средната стойност на индекса подобрява нивото от предходната година от 3.57 на 3.89 точки за 2017 г. и нарежда институцията на първо място в общата класация от изследвани девет сектора.

По отношение работата на Съдилищата все още проблем остава  въвеждането на унифициран подход при въвеждането и използването на Системата за работа със сигнали за корупция. Няма нито един съд, при който да са налице всички елементи на подобна система: наличие на правила за разглеждане на сигнали и правила за докладване на нарушения на етичния кодекс, горещ телефон, пощенска кутия за сигнали, електронна форма за нередности и електронен регистър на жалбите. Почти навсякъде липсва информация за предоставяне на обратна връзка по разгледания сигнал, на много места е посочен само общ е-мейл, без да е уточнено, че на него могат да се изпращат и сигнали за нередности и корупция.

Какво показва „гражданското” измерение на Индекса?

Резултатите от изследването за 2017 година открояват най-съществен дефицит в управлението на политическите партии. Значителна част от местните партийни структури не разполагат с базисна информация относно механизмите за финансиране на предизборните кампании и нямат установена практика за отчетност пред редовите членове. Именно по показателя отчетност тазгодишното изследване измерва най-ниска стойност, като тенденцията се затвърждава и при сравнението с данните от предходната година. Местните партийни структури продължават да неглижират и значението на  стандартите за почтеност в политическия живот, като тук продължава да се констатира разминаване между декларации за наличие на официално формулирани етични правила и конкретно знание за тяхното съдържание и действително прилагане във политическия живот на местните общности.

Обобщените резултати от изследването на политическите партии за 2017 година открояват съществени дефицити в ролята на партиите в местната общност. Въпреки че в сравнителен план с 2017 г. се констатира общо увеличение, анализът на данните очертава липса на напредък от съдържателно естество. В тази връзка на преден план се откроява декларативният подход към противодействието на корупцията на национално ниво и отсъствието на конкретни инициативи в тази област на местно ниво.

Като цяло местният бизнес не оказва ефективна подкрепа за усилията на гражданското общество в превенция и противодействие на корупцията. Резултатите от изследването показват, че има установени практики за финансова подкрепа на дейността на организации, които работят предимно в сферата на социалните дейности, благотворителност, образование. Като цяло липсват системно насочени действия за финансова подкрепа на граждански организации. Положителен пример е ангажиментът на бизнеса в Стара Загора, където местния бизнес заедно с общината е участвал в създаването на фонд, който финансира граждански инициативи за за добро управление и превенция на корупцията.

Средният индекс на сектор Гражданско общество за страната е 3,00. Изследването през 2017 година потвърждава констатираните и през 2016 година проблеми – недостатъчна финансова устойчивост, слаба активност на гражданските организации в иницииране на антикорупционни политики на местно ниво, недостатъчна свобода и независимост за осъществяване на мониторинг върху дейността на институциите на местна власт.

Повече за инициативата

Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“. Индексът е основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL-BULGARIA

София, 8 декември 2017 г.