Transparency

През месец декември 2021 г. Асоциация „Прозрачност без граници” стартира проект „LISI – устойчиво бизнес развитие на местно ниво ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Тази инициатива е продължение и надграждане на реализираната LISI програма (2014-2017 г.). Предвидените дейности представляват активен подход, който ще ангажира местните заинтересовани страни за разработване на устойчиви безкорупционни политики и практики за добро управление, като това ще доведе до подобряване на бизнес-климата в регионите.

В основата на програмата е инструмента Индексът на системата за местна почтеност (LISI), чрез който се събират повече от 160 индикатора, на базата на които се оценява вътрешното управление и капацитета за прилагане на антикорупционни политики на всеки от основни „стълбове“ за местното развитие, като: общински съвет, кмет, местна администрация, съдилища, полицейски служби, политически партии, бизнес, медии и гражданско общество. В подготвителната фаза на проекта, в следствие от COVID-пандемията, ще бъде добавен нов стълб (и съответните индикатори), за да се оцени и капацитетът на общините, които са собственици на местни болници, за прилагане на принципи за отчетност и почтеност в управлението им и увладяването на различни рискове в управлението, като корупционния риск.

Резултатите и анализът на индекса ще бъдат използвани за оценка на местната бизнес среда, както и за отговорите на 3-те въпроса: Къде се случва корупцията?; Защо се случва?, Кой носи отговорност? На базата на тази информация нашият екипът ще реализира основните дейности по проекта. Приоритетите включват активна работа с общините с по-лоши резултати, прилагане на добри практики и отстраняване на основните недостатъци, открити по време на етапа на „диагностика“. Екипът на проекта ще си сътрудничи с местните заинтересовани страни за подобряване на местната система за интегритет – изготвяне на планове за действие и препоръки, като подпомага тяхното изпълнение; идентифициране и популяризиране на добри практики; въвеждане на нови инструменти (т.е. защита на лицата, подаващи сигнали за нередности).