Transparency

През април миналата година Европейският парламент прие документ, който променя правилата на играта – Директива за защита на разобличителите. След одобрение на законодателството от Съвета на Европейския съюз, Директивата влезе в сила през декември 2019 г. До края на 2021 г. двадесет и седемте държави членки следва да транспонират новите разпоредби в техните правни и институционални рамки. По този начин ангажиментите на правителствата за осигуряване на защита на тези, които не премълчават забелязаните нередности, ще бъдат подложени на тест!

На Световния ден на разобличителя, 23 юни, Whistleblowing International Network обяви началото на инициативата EU Whistleblowing Meter, която ще проследи напредъка по транспонирането на Директивата във всички държави от ЕС. Като организация, която от години работи за адекватна защита на лицата, подаващи сигнали в България, Асоциация „Прозрачност без граници“ с готовност прие поканата да се включи.

Инициативата е уникална възможност за европейските държави да укрепят своите демократични основи и да приложат ефективни, съгласувани и последователни правила за подаване на сигнали, които защитават обществения интерес.

Гражданското общество в Европа отдавна споделя виждането, че подаване на сигнали означава правилната информация да стигне на правилното място, така че да бъдат взети правилни и навременни мерки. През следващите 18 месеца заедно с колеги от 27 държави ще документираме процеса по транспониране на Директивата. Нашата цел е да осигурим възможност на всеки да бъде информиран и да може да прецени дали и как правителствата спазват ангажиментите си за защита на разобличителите.

EU Whistleblowing Meter е съвместна инициатива на Whistleblowing International Network (WIN), Eurocadres и Transparency International EU.