Transparency

Двучасова оживена дискусия предизвика представянето на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност с Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Хасково на 6 юни 2016 г. Дискусията се състоя в рамките на заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Хасково, свикано по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“ за представяне на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност, както и на конкретни добри практики, установени в различни областни центрове в страната. В нея взеха участие представители на Областна администрация – Хасково, ръководителите на органите на съдебната власт в областта, на ОД МВР-Хасково, представители на бизнеса и медиите.

Хасково е сред градовете с най-слабо представяне в изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ за 2015 година. Слабите резултати се дължат на комплекс от фактори – ниска степен на ангажираност на местните политически формации (1,75) и бизнес организации (2,00) с темата за добро управление, недостатъчната прозрачност на органите на МВР (1,89), неефективното участие на медиите (2,69) и гражданските организации (2,76) в осъществяване на контрол върху дейността на публичните институции. Органите на местно самоуправление са изправени пред сериозно предизвикателство да направят оценка на дефицита на добри практики, наследени от предходния мандат 2011 – 2015 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“ препоръчва създаване на институцията местен обществен посредник и по-активна работа от страна на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията.

През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочва своите усилия към работа с представителите на местната власт и местно самоуправление, гражданските организации, бизнеса и медиите в община Хасково за прилагане на добрите практики, установени от изследването на местната система за почтеност в други общини. На 7 април 2016 г. беше проведена работна дискусия с граждански организации по темата за приноса на гражданския сектор в изграждането на местна система за почтеност. В периода 5-12 април 2016 г. представители на регионални медии от Хасково и региона взеха участие в Майсторски клас по разследваща журналистика, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата „Индекс на местната система за почтеност“.