Transparency

Промените са част от пакет мерки за борба с финансирането на тероризма, организираната престъпност и прането на пари.

През 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници“ заедно с представителствата на Transparency International в Румъния и Италия предложи редица мерки за усъвършенстване на действащите европейски регулации за отнемане на незаконно придобито имущество, облекчаване на процедурите по взаимно признаване на актове за конфискация и установяване на минимални стандарти в тази сфера.

Проектът на нов Регламент, който се очаква да замести досега действащите регулации, предвижда по-ясни правила при конфискация на имуществото на трети лица, разширена конфискация (при която не е необходимо доказването на пряка връзка между извършено престъпление и незаконни приходи) и конфискация без присъда за криминално деяние в определени случаи. Предложението на Комисията още включва регламентирани срокове за изпълнение на актовете за запориране и отнемаме на имущество, както и стандартни форми при искане за признаване на съдебни решения, издадени в друга държава-членка.

Въпреки че мерките засягат само конфискацията на имущество, постановена в рамките на наказателни производства, смятаме, че това са стъпки в правилна посока. За България е особено важно установяването на механизми за взаимно признаване на актове по гражданска процедура, което ще повиши ефективността на действащия у нас закон. Предложението на Комисията предстои да бъде разгледано от Европейския парламент.

Може да прочетете пакета от мерки за борба с финансирането на тероризма, организираната престъпност  и прането на пари тук.