Transparency

Европейската комисия започна процедура по инфрийджмънт (наказателна процедура) срещу държавите-членки, в това число и България за това, че страната ни не успя да въведе ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937.

Ощe на 27 януари 2022 година Европейската комисия е изпратила писмо до България, с което я уведомява, че не спазва задълженията си съгласно правото на ЕС. България трябва да отговори в рамките на определен период, обикновено два месеца за предприетите мерки по транспониране на Директивата. Ако ЕК не е доволна от информацията и заключи, че България не изпълнява задълженията си съгласно правото на ЕС може да предложи на Съда да наложи финансови санкции въз основа на продължителността и тежестта на нарушението.

В началото на пандемията от COVID-19 през март 2020 г. беше създадена работна група, обединяваща представители на държавни институции, експерти, организации на гражданското общество и бизнеса, за изготвяне на законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Към месец януари 2022 година работната група към Министерство на правосъдието бе закрита и към този момент няма обществена информация за работа в тази насока.

Асоциация „Прозрачност без граници“, счита че Министерство на правосъдието трябва да прояви по-голяма политическа воля да създаде и приложи ефективна правна рамка, която преди това широко да консултира, по такъв начин, че да могат да се постигнат значителни резултати. Широките консултации са необходими защото новите правила за защита на лица, които подават сигнали за нередности, ще се прилагат не само по отношение на работещи в държавната администрация и общините, но и към тези в частния сектор и неправителствените организации.