Transparency

Критично ниски нива на прозрачност и отчетност в работата на институциите на местно ниво в мнозинството общини-областни центрове, регистрира Индексът на Местната система за почтеност – 2015. Кърджали, Варна, Видин и Хасково са на дъното на класацията с най-слаби показатели за отчетност и почтеност.

Само в един Общински съвет реално функционира механизмът за деклариране на конфликт на интереси в дейността на общинските съвети. Критично ниско е нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общините. Нито една общинска администрация няма надеждно функциониращ модел на закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията.

Това са част от резултатите от изследването „Индекс на Местната система за почтеност“, които Асоциация „Прозрачност без граници“ представи днес в рамките на пресконференция на тема „Кои общини са на дъното на класацията и как да постигнат напредък?“

В работата на общинските съвети като най-съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху местната изпълнителна власт. Практически дейността на 4/5 от общинските съвети в областните центрове не отговарят на стандартите за прозрачност, а за 2/3 от тях общинските съветници функционират в режим на почти пълна анонимност. Контролът върху изпълнението на решенията на Общински съвет е чисто формален в повече от половината изследвани общини. Едва в 1/5 от изследваните общини съветниците имат съществен принос при обсъждане на годишния общински бюджет. Липсва публична информация за резултата от контрола върху управлението на общинската собственост и общинските фирми.

По отношение работата на кметските екипи показателят с най-ниска стойност остава почтеността. Етични правила за дейността на кметския екип като част от общинска администрация са налични в по-малко от 1/5 от общините в областните центрове. Показателите за отчетност също бележат ниски стойности. Проблем при 2/3 от кметовете е поддържането на стандарт на публична отчетност за изпълняваните стратегии и управленски програми. Критично ниско е и нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общината.

Съществен проблем по отношение независимостта и управлението на общинската администрация е липсата на надеждно функциониращ модел на политика за закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията. Нещо повече, нито една община не поддържа публично достъпна информация за предприетите мерки за подобряване на обслужването в следствие на добросъвестно докладване за нередности.

През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще насочи усилията си към подкрепа за общините, които заемат най-ниски позиции в Индекса за 2015 година и ще потърси сътрудничество с институциите на местно ниво, активния граждански сектор и медиите за преодоляване на най-тежките проблеми, установени в рамките на изследването.

Индексът на Местната система за почтеност представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България. Индексът служи като система за ранно сигнализиране – откроява системно присъстващи дефицити, но същевременно е и инструмент за иновации: той предлага каталог от устойчиви добри практики за всеки изследван стълб на Местната система за почтеност.