Transparency

В четвъртък Асоциация „Прозрачност без граници“ представи Индекса на местната система за почтеност пред членовете на Обществения съвет за превенция и противодействие на корупцията в Областната управа на Кюстендил.

В сравнителен план община Кюстендил е на последно място в класацията за 2016 г. Въпреки относително по-високите стойности на индекса по стълбовете „Политически партии“, „Общински съвет“ и „Съдилища“ местната система за почтеност в Кюстендил има и своите слабости. Изследването установява липсата на устойчиви практики за взаимодействие с гражданите, както и незадоволителни нива на прозрачност при органите на местната власт. Сред най-ниско оценените стълбове попадат и непубличните актьори – „Бизнес“, „Медии“ и „Неправителствен сектор“.

По време на дискусията в рамките на съвета беше изказано мнение, че слабото звено, което се оказва ключово за оценките по измеренията „Роля“ и „Управление“ в Кюстендил, е човешкият фактор. Експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“, на свой ред, отбелязаха наблюдаваната за поредна година тенденция, че най-изоставащите в класацията общини са от географски периферни райони.

Наред с представянето на Пътна карта на добрите модели, които се прилагат от други общини и допринасят за по-високото класиране, нашият екип подчерта необходимостта от целенасочена централизирана политика за подкрепа и развитие на районите по границите на страната.