Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от Индекса на Местната система за почтеност пред членовете на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Габрово на 14 юли 2016 г.

Габрово е сред водещите общини в класацията на Местната система за почтеност с индекс 3,45 по скала от 1 (минимална оценка) до 5 (максимална оценка). Сравнително високите резултати се дължат на устойчивия капацитет, добрите практики и ефективното взаимодействие между органите на местна власт и местно самоуправление – кметски екип (4,63), местна администрация (4,69) и Общински съвет (4,19), регистрирани в рамките на изследвания период 2014-2015 г. Ефективната работа на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и районната прокуратура са допълнителен стълб във функционирането на местната система за почтеност. Съществен принос към общата оценка на индекса имат и съдилищата в града (3,32).

Същевременно фактът, че общината отбелязва резултат около средния по скалата на изследването, показва наличие на значителен потенциал за развитие. Средни оценки за приноса си към местната система за почтеност регистрират и политическите формации (3,17). Под средния потенциал за принос към местната система за почтеност регистрират органите на МВР (2,94), организациите на местния бизнес (2,42), регионалните медии (2,64) и гражданските организации(2,78).

В рамките на дискусията с членове на екипа на Областна администрация-Габрово и представители на Областния обществен съвет за превенция на корупцията бяха обсъдени възможности за създаване на институцията на местния обществен посредник, както и за активизиране работата на Областния съвет в подкрепа на инициативи за прозрачност и почтеност.