Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира национална кръгла маса „Прозрачността в работата на съдилищата – предпоставка за повишаване на доверието в съдебната система в България“, която ще се проведе на 24 януари 2019 г. (четвъртък), от 14.00 ч. в Конферентна зала на Съюза на юристите в България. Форумът е част от проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

В рамките на конференцията ще бъдат представени два иновативни инструмента за оценка на нивото на прозрачност и публичност в работата на съдилищата в страната: Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България и Карта на прозрачността на съдилищата в България.

Основен акцент на дискусията ще бъде поставен върху Еталона за публичност и прозрачност в работата на съдилищата, които е изработен от експертен екип на Асоциация „Прозрачност без граници“ въз основа на водещите стандарти на международни организации в тази област, както и на добрите практики, прилагани в държави-членки на Европейския съюз. Ще бъде представена също и Карта на прозрачността на съдилищата, която отразява добрите практики за публичност, прозрачност и отчетност, реализирани от съдилища в страната.

Посредством тази инициатива Асоциация „Прозрачност без граници“ се стреми да развие среда за адаптиране на най-добрите стандарти за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България и по този начин да съдейства за повишаване доверието на гражданите в съдебната система.

Участие в кръглата маса ще вземат представители на ръководните структури на съдебната система, съдилища от различни съдебни райони на страната,   професионални организации, неправителствени организации, експерти, изследователи на проблемите на съдебната реформа, бизнеса и медиите.

Информация относно програмата на форума и допълнителна информация относно инициативата са публикувани на сайта на Асоциация „Прозрачност без граници“: https://transparency.bg/bg/теми/еталон-за-публичност-и-прозрачност-в-р/ или на адрес: София 1463, ул. „Шандор Петьофи”, № 50, ет. 1, тел. 02/9867713, 9867920, тел./факс 9867834, е-mail: mbox@transparency.bg.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“