Transparency

Неправителствени организации и политически партии ще сключат Обществен договор за свободни, честни и демократични избори

На 4 април 2013 година ще бъде сключен Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България. Документът е разработен от 8 неправителствени организации, които ще осъществят независимо гражданско наблюдение на предстоящите парламентарни избори.

Договорът цели да ангажира политическите партии с провеждането на предизборна кампания в съответствие със стандартите за прозрачност и отчетност, както и с прилагането на мерки за превенция на злоупотребите с избирателни права на гражданите.

С участието си политическите партии се ангажират:

да номинират за членове на секционните комисии кандидати с опит в организирането на изборния процес, професионална подготовка, морал и личен авторитет;

да повишат компетентността на своите представители в избирателните  комисии чрез провеждането на допълнителни обучения относно правилата на изборния процес;

да осъществят информационни кампании срещу купуването на гласове и контролирания вот и негативните ефекти върху правата на избирателите и демократичния процес в страната;

да осигурят публичност на информацията относно броя на своите застъпници чрез публикуването й на своите интернет страници;

да осигурят по-висока прозрачност при финансирането на предизборната кампания, като  предоставят своевременно информация на Сметната палата за получените дарения в хода на кампанията;

да оказват съдействие на независимите наблюдатели – представители на Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес, при извършване на наблюдението на финансирането на предизборната кампания и в изборния ден.

Неправителствените организации се ангажират:

да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с международно утвърдените стандарти;

да спазват принципите за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на наблюдението;

да проведат разяснителна кампания сред българските граждани относно тяхното участие в изборния процес, задълженията на институциите и негативните ефекти от контролирания вот и купуването на избирателни гласове;

да информират българските граждани и европейските институции за резултатите от проведеното наблюдение;

да формулират предложения за промени в законодателството и практиката на институциите с цел повишаване на почтеността на изборите за Европейски парламент, както и да предоставят на компетентните институции необходимата експертиза.

За допълнителна информация се обръщайте към Асоциация „Прозрачност без граници”, която е координатор на инициативата: София  1000,  ул. “Бистрица” № 3,  ет. 4,  тел.: 02/ 986 77 13, 986 79 20, факс: 986 78 34, e-mail: mbox@transparency.bg, www.transparency.bg.

ИНИЦИАТОРИ НА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС: Асоциация „Прозрачност без граници”, Българско училище за политика „Димитър Паница”, Европейски институт, Европейски информационен център, Институт за социална интеграция, Център за либерални стратегии, Център за модернизиране на политики, Център за независим живот;