Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своята загриженост относно липсата на публичност и прозрачност в процеса на подготовка на законодателство относно преструктурирането на „Корпоративна търговска банка“ АД.

Приемането на специално законодателство с цел уреждането на конкретен казус, който да се приложи еднократно, противоречи на принципите на стабилност на закона и предвидимо управление.

Подобен подход на приемане на законодателство в тази чувствителна обществена сфера би означавал практическо отдалечаване от принципите на нормативизма и обезличаване на закона като обществен регулатор. Не по-малко съществени са конкретните икономически последици, които този нормативен акт ще създаде за всички български граждани като данъкоплатци, доколкото той пряко касае разходването на публични средства.

Обществената значимост на законопроекта налага висока степен на прозрачност и публичност в процеса на неговата подготовка и обсъждане. Асоциация „Прозрачност без граници“ смята, че в съответствие с принципите на модерното управление – открито към гражданите, почтено и отчетно – обществото следва да бъде информирано и призовава всички народни представители да декларират изрично и публично своите интереси в процеса на приемане на законодателство и уреждането на взаимоотношенията между „Корпоративна търговска банка“ АД, българската държава и „Креди Агрикол България“ ЕАД, като посочат по реда на чл. 12 т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси наличието на частен интерес за тях и свързаните с тях лица.

Обръщаме внимание, че по реда на чл. 19 ал. 1 от ЗПУКИ лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

Асоциация „Прозрачност без граници“ счита, че само с подобно публично действие народните представители от 42-то Народно събрание ще положат основите на добра практика, като първа стъпка за връщане на общественото доверие в работата на институциите.