Transparency

Уважаеми членове на Централната избирателна комисия,

Асоциация „Прозрачност без граници” изразява своята загриженост във връзка с ниското качество на провежданите обучения на районните избирателни комисии и на секционните избирателни комисии в страната за провеждане на изборите за членове на Европейски парламент на 25 май 2014 година.

Като регистриран наблюдател за изборите за Европейски парламент Асоциация „Прозрачност без граници“ осъществи наблюдение на обучения на членове на районните и секционните комисии в страната и констатира:

Не се предоставят точни и ясни указания за действителността на бюлетина, намерена в избирателната урна, на която отрязъкът в долния десен ъгъл с пореден номер не е бил откъснат от член на СИК.

Не се предоставят недвусмислени указания за механизма на отчитане на преференциалния вот.

На участниците в обучението не се предоставят предварително Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК. Такива ще бъдат предоставени на членовете на СИК след 14:00 ч. в деня за размисъл – очевидно неадекватен срок за подробно запознаване с тези ключови правила.

Липсват обучителни материали, които да съдействат за подготовката на участниците предвид кратките срокове (образци от изборните книжа и материали, нагледни обучителни материали, включително и електронни обучителни средства – презентации, видеоклипове и др.), каквито обаче бяха предвидени с Решение на ЦИК 313-ЕП от 08.05.2014 г. На участниците се предоставя единствено образец на секционен протокол, но в недостатъчен брой копия за всички присъстващи.

Продължителността на обученията от 2 астрономически часа е крайно недостатъчна за запознаване с изискванията на новия Изборен кодекс и решенията на ЦИК, които касаят конкретната работа на избирателните комисии, а и за отговор на всички поставени от участниците практически въпроси. Избраният късен час за обученията на секционните комисии допълнително създава напрегната обстановка и препятства качественото провеждане на обучението.

Смятаме за непрофесионален и неефективен подхода на Централната избирателна комисия спрямо обученията, според който основно се разчита на опита на част от членовете на РИК и СИК в произвеждането на предходни избори и обученията се свеждат до кратък инструктаж.

Това е особено тревожно предвид традиционно констатирания от Асоциация „Прозрачност без граници“ значителен брой организационни нарушения в изборния ден. В изборите за народни представители през 2013 година той възлизаше на 58,90 % от всички получени сигнали за нередности.

Организационно-техническите проблеми в работата на РИК и СИК често имат пряко отношение към отчитането на действителността на вота и, следователно, към изборния резултат.

В противоречие с установените международни стандарти за стабилност и предвидимост на изборното законодателство, новият Изборен кодекс влезе в сила два месеца преди датата на изборите за членове на Европейския парламент, а месец по-късно бяха приети и допълнителни промени в изборното законодателство. Това от своя страна наложи разработването от страна на новосформираната Централна избирателна комисия на огромен обем изборна документация в кратки срокове. Тази ситуация налага изключително внимателен и прецизен подход от страна на ЦИК по отношение на обученията на Районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии. От подготовката на членовете на РИК и СИК зависи еднозначното и коректно прилагане на изборното законодателство, за да не бъде компрометиран изборният процес.

Надяваме се, че в оставащото кратко време до изборния ден ще бъдат положени усилия част от констатираните дефицити доколкото е възможно да бъдат преодолени.

 21 май 2014 г., гр. София

 АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL-BULGARIA