Transparency

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,

С настоящото писмо отправяме призив да преразгледате Методическите указания за секционните избирателни комисии в и извън страната (приети с Решение № 831-НС/3.09.2014 г. и  Решение на ЦИК № 885-НС/09.09.2014 г.), в които давате указания да се брои за действителен гласът, когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, на която „не е откъснат долният десен ъгъл с поредния номер”.

Решенията противоречат на принципни положения в Изборния кодекс, на Решение на ЦИК 912-НС/12.09.2014 г. и създават предпоставка за нарушение на разпоредби от Конституцията на Република България.

  1. Указанията противоречат на логиката на новия Изборен кодекс, чието приемане бе мотивирано от стремежа да се прекратят злоупотреби с избирателните права на гражданите и манипулации в изборния процес. Въвеждането на поредни номера в бюлетините бе отговор на практики, свързани с подмяна на бюлетините, „индианска нишка” и контрол върху избирателите. В хода на дебата предупредихме, че това нововъведение трябва да се реализира чрез ясни и непротиворечиви правила, които изключват възможността за запазване на номера върху бюлетината, разкриване тайната на вота и осъществяване на психологически натиск и контрол върху избирателите.

В тази връзка чл. 265, ал. 4 от Изборния кодекс указва ясно, че съответният член на избирателната комисия „… подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия.”. Чл. 278 указва признаците на действителните и недействителните бюлетини, като един от важните признаци е наличието на два печата върху бюлетините.

Логиката, на която се базират настоящите методически указания, се основава на мотива, че избирателите не трябва да бъдат лишавани от избирателни права поради пропуски в работата на избирателните комисии. В тази връзка следва да се подчертае логическото противоречие с друг признак за невалидност на бюлетината: липсата на втори печат (което също е резултат от пропуск на комисията) се приема за основание за нейната невалидност, а пропускът при откъсване на поредния номер – не. Оказва се, че едни пропуски в работата на комисиите „лишават” избирателите от право на глас, а други, които пряко и по безспорен начин индивидуализират бюлетината – не.

  1. Със свое Решение № 912-НС/12.09.2014 г., относно начина на сгъване на бюлетината и откъсване на отрязъка с номера преди пускането й в избирателната кутия, в точка 5 указвате следното: „Преди полагане на втори печат член на секционната избирателна комисия сверява номера на бюлетината с номера в кочана. Ако номерът в бюлетината съответства на номер в кочана, членът на секционната избирателна комисия подпечатва повторно бюлетината, откъсва отрязъка с номера в долния десен ъгъл за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата, след което подава бюлетината на избирателя да я пусне в избирателната кутия.

В изборния ден избирателните комисии се ръководят от методическите указания, които имат задължителен характер за тях. Не всички членове на комисиите имат пряк достъп до всички решения на ЦИК. Формулировката, която се съдържа в Методическите указания, се разминава с препоръчителните указания, формулирани в  Решение № 912-НС. Тя „отваря врата” за произволно тълкуване на смисъла на Изборния кодекс, което се отклонява съществено от духа и буквата на закона. Текстът създава опасност от установяване на практика в работата на избирателните комисии, която не възпрепятства, а насърчава контролирания вот.

Фактът, че указанията позволяват отчитане на бюлетини без откъснат номер като валидни, ще стимулира членове на комисии да не спазват стриктно изискванията за закона.

Прилагането на тези формулировки в методическите указания създава реална предпоставка за засилване на психологическия натиск, принуда и контрол върху избирателите от страна на представители на политически партии, които се стремят да окажат подобно въздействие.

Така приети, методическите указания относно валидността на бюлетини с неоткъснат номер обезсмислят изрично предвидени задължителни норми на Изборния кодекс относно боравенето с бюлетините и процеса на гласуване. Тези разпоредби са предвидени неслучайно в закона – те представляват механизми за защита срещу злоупотреби в основни избирателни права на гражданите.

  1. В посочената част методическите указания създават предпоставки за разкриване тайната на вота, което представлява нарушение на чл. 10 от Конституцията на Република България, според която изборите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

При провеждането на избори за Европейски парламент Асоциация „Прозрачност без граници” оспори  в съда идентични разпоредби в методическите указания на ЦИК. В диспозитива на решението на ВАС ясно бе посочено, че в указанията е добавено условие, което „…не е предвидено в закона. Още повече, че самата разпоредба на чл.265, ал.4 и 5 изключва възможността в избирателната кутия да попадне бюлетина, която е с неоткъснат долен десен ъгъл.”. Цитираното тълкувание е ясен показател, че възприетият подход не е съобразен с изискванията на закона.

С настоящото писмо отправяме настоятелна молба да коригирате Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както и Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., като приведете текста на стр. 21 в съответствие с разпоредбите на чл. 265, 278 и останалите цитирани разпоредби в българското законодателство.