Transparency

Необходим е ясен ангажимент на институциите от изпълнителната власт в диалога с гражданските наблюдатели.

Като дългогодишни наблюдатели на изборния процес в страната, ние приехме положително идеята за сформиране на Изборен борд във връзка с предстоящите избори. Въз основа на нашите впечатления от работата на подобен формат в предходни предизборни периоди оценяваме, че той има позитивно въздействие, доколкото осигурява непосредствена информация относно действията на институциите по подготовка на изборите и създава условия за пряк диалог между институциите, неправителствените организации и експертите.

Както преди, така и сега сме считали, че Изборният борд е формат на взаимодействие между наблюдатели, експерти и институции, насочен към постигането на три цели: 1) осигуряване на прозрачност на процеса; 2) създаване на условия за отчетност на действията на институциите; и 3) непосредствено взаимодействие между всички страни, което да позволи обмяна на мнения и препоръки за преодоляване на трудностите и недоверието, съпътстващи изборния процес в страната.

Ето защо изразихме нашата принципна готовност за участие в подобен формат. Тя е в отговор на заявката на служебното правителство, че основният му ангажимент е да осигури провеждането на прозрачни и честни избори. За съжаление, до настоящия момент няма конкретни действия за поемане на инициативата от страна на Министерския съвет. Неофициалният призив за самоорганизиране на неправителствените организации поставя редица въпроси, като например: къде и при какви условия ще се провеждат заседанията, какъв ще бъде ангажиментът на институциите за участие в заседанията, по какъв начин ще бъде предоставяна информация – непосредствено или чрез размяна на официални писма и отговори.

За да бъде ефективна платформа за диалог, Изборният борд трябва да функционира на публичен терен, с активното участие на институциите и пред погледа на медиите. Работата на Борда не се изразява в срещи на неправителствени организации (и без неговото съществуване те поддържат достатъчно ефективен диалог помежду си), а включва пряк диалог и координиране на участието на различни субекти (в това число осигуряване на представители на институциите, предоставяне на справки и доклади по разглежданите теми). Считаме, че при функционирането на подобен формат е нужен ясен ангажимент за Министерския съвет. В противен случай би се създало разминаване между очаквания и резултати от работата на борда, както и разминаване между декларации и конкретни действия за осигуряване на прозрачност и отчетност относно изборния процес. Важно място при функционирането на подобен формат има и Централната избирателна комисия, която има ключови правомощия при подготовката и провеждането на избори.

Нашата позиция е, че все още не е късно да започне диалог между институции и граждански наблюдатели, основан на платформата Изборен борд. Очакваме институциите да подходят ангажирано към осъществяването на идея, която намира принципно съгласие от всички и има потенциал да повиши прозрачността, диалога и доверието в изборния процес.

21 февруари 2017 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“