Transparency

През юли 2012 година Асоциация „Прозрачност без граници” формулира пакет от предложения за промени в изборното законодателство, които могат да доведат до повишаване на прозрачността, отчетността и почтеността в изборния процес. Специален обект на нашето внимание бе необходимостта от разширяване на безплатния достъп на кандидатите до обществените медии. Това важи особено за предоставянето на възможност за безплатно участие в дискусионни и коментарно-аналитични предавания на БНТ, БНР и техните регионални студия. За съжаление, това предложение на Асоциация „Прозрачност без граници” не бе прието от 41-то Народно събрание.

Достъпът до обществените медии, които се издържат от средствата на българския данъкоплатец, в предизборната кампания следва да се ръководи от два водещи принципа:

  1. Реализиране в пълна степен на принципа на политическия плурализъм и осигуряване на равни възможности за кандидатите.
  2. Реализиране на основната функция на обществените медии, а именно – да предоставят възможност за информиран избор на гражданите и да насърчават тяхното участие в обществено-политическия живот.

Асоциация „Прозрачност без граници”  оценява, че в настоящия момент е особено важно да бъде осигурена възможност за предоставяне на пълноценна информация относно основните акценти от програмите, посланията и политическата визия на кандидатите в предизборното състезание. Това, на свой ред, може да осигури възможност за информиран избор на избирателите относно предложенията за водещите приоритети в управлението на страната.

Разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс изисква Министерският съвет да определи тарифите за отразяване на предизборната кампания в обществените медии. На 21 март 2013 година Министерският съвет взе решение, с което определя нови, по-високи тарифи за участие в предавания на обществени медии.

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници” счита, че това решение възпрепятства участието на широк кръг кандидати в предаванията на БНТ, БНР и техните регионални студия. Призоваваме в своите действия компетентните институции да се ръководят от базисните демократични принципи за осигуряване на плурализъм и равен достъп на кандидатите до обществените медии, които са намерили своето отражение и в чл. 139, ал. 3 от Изборния кодекс.