Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето несъгласие с обсъжданите промени в антикорупционния закон, които изключват общинските съветници от кръга на лицата, заемащи висши публични длъжности и по силата на това няма да бъдат задължени да декларират своето имущество и интереси пред антикорупционната комисия.

Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество бе приет на 19 януари 2018 г., като за краткия едногодишен период на своето действие той претърпя пет изменения.  Първите промени, извършени още през март 2018 г., отложиха изискването за деклариране на имущество и интереси от общинските съветници за края на мандата на настоящите местни парламенти – т.е. за есента на 2019 г. Мотивите за това решение бяха, че не е редно общинските съветници да научават за изменения по средата на мандата, както и че една голяма част от тях не може да отстрани несъвместимостите навреме.

С предложенията за изменение в антикорупционния закон, внесени на 17.12.2019 г. в Народното събрание и обсъждани в настоящия момент, се предлага изключване на категорията „общински съветници“ от кръга на лицата, заемащи висши публични длъжности. Мотивът, който се изтъква, е че високият брой на общинските съветници (около 5400) ще „блокира системата за деклариране“. Вносителите на законопроекта посочват, че при приемането на антикорупционния закон през 2018 г. не са били „преценени  разходите за реализацията на този вид дейност, като използваните средства ще надвишат значително ползите“. Те посочват също така, че „ще са необходими много повече човешки и материални ресурси, които ще са значителни, в сравнение с постигане на някакъв конкретен положителен резултат, при деклариране от тази категория лица“.

Във връзка с настоящата дискусия по темата искаме да подчертаем следното:

– Статутът на общинските съвети като най-висш орган на представителната демокрация на местно ниво е установен в Конституцията. Общинските съвети са местните парламенти, които се конституират в резултат на най-важния инструмент на представителната демокрация – преките избори. Не е логично от обхвата на антикорупционния закон да се изключат общинските съветници, а същевременно като лица, заемащи висши публични длъжности да бъдат разглеждани ръководители на държавни фирми, бюджетни организации, обществени медии и други.

– Общинските съвети имат важни функции и правомощия в системата на местно самоуправление. Те вземат най-съществените решения, свързани с управлението на местните общности, в това число при определяне на политиките за развитие, правилата за осъществяване на икономическата дейност на местно ниво, разпределянето и изразходването на публични ресурси, упражняването на контрол върху местната власт в лицето на кметовете. Обстоятелството, че общинските съвети разполагат с власт да вземат важни решения за живота на гражданите и развитието на бизнеса на местно ниво и да управляват обществените ресурси е аргумент, които изисква прилагане на повече инструменти за публичност и прозрачност в тяхната работа, а не на ограничаването им. Това се отнася и за общинските съветници.

– Що се отнася до опасенията, че антикорупционната агенция не разполага с капацитет за проверки на декларациите за имущество и интереси на общинските съветници, трябва да вземем предвид следното: КПКОНПИ бе изградена като единен антикорупционен орган, който интегрира и надгражда функциите на действащите до този момент пет самостоятелни органа и звена с антикорупционни функции. Новият антикорупционен закон предвиди адекватен набор от правомощия и ресурси за изпълнение на нейната работа. От една страна Комисията бе натоварена с широк кръг от функции, като бе разширен кръгът от лицата, спрямо които тя извършва проверки на декларираното имущество и конфликт на интереси. Същевременно системата за установяване на конфликт на интереси бе децентрализирана, като вместо централният орган, повече от 1800 самостоятелни органа по назначение и комисии на местно ниво ще установяват и санкционират конфликт на интереси по отношение на 120 000 служители. За сравнение, в периода до 2017 г. Комисията за превенция и установяване на конфликт на интереси, която се вля в КПКОНПИ, се справяше със задължението да извършва проверка на тези 120 000 длъжностни лица.

– Що се отнася до аргументите за нецелесъобразност за ангажиране на допълнителни материални ресурси, подчертаваме, че противодействието на корупцията не е икономическа дейност, а важен ангажимент на държавата към нейните граждани и към бизнеса.

Ефективността на превенцията и противодействието на корупцията не се измерва с обикновени калкулации за съотношение между вложени и възвърнати ресурси, а с търсения резултат – ограничаване на корупцията във всички значими области на обществения живот, създаване на среда, която не допуска нейното разпространение и осигуряване на благоприятни условия за дейност на всички граждани, икономически субекти, публични институции и обществени структури.

В заключение, ефективното противодействие на корупцията не трябва да се разглежда само като преследване и репресия спрямо потенциални нарушители. Важно измерение на тази дейност и е превенцията, в частност създаването на всеобхватна система за деклариране и проверки на лицата, заемащи публични длъжности. В този контекст запазването на категорията на общинските съветници в обхвата на антикорупционния закон е инструмент, който ще съдейства за прозрачното и правилно функциониране на институциите на местната власт и местното самоуправление.

Призоваваме народните представители да не забравят, че ефективната превенция и противодействие на корупцията изискват адекватни законови правила, които позволяват по-ефективна работа на антикорупционните институции и повече прозрачност и отчетност на местните власти пред българските граждани, като изключването на общинските съветници от категорията задължени лица да декларират своето имущество и интереси пред антикорупционната комисия е много лош политически и обществен сигнал.

София, 1 април 2019 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“