Transparency

Лобистки законопроекти, Нагласени избори, Купени политически партии, Законодателство, което прави чиновника всевластен и безконтролен.

Направихме пакет от 11 предложения до Правителството, групирани в четири приоритета:

  1. Доброто управление като антикорупционна мярка. Управление основано на прозрачност, отчетност и интегритет. Мерките за неговото постигане са свързани и със законодателния процес и най-вече включването на основния законодател – народните представители в изискванията за описване на заинтересовани групи, с които консултират законодателните си предложения, финансова обосновка за тях, както и извършването на оценки за въздействие. За постигането на ясен, прозрачен и убедителен законодателен процес в обществен интерес изсветляването на лобизма е необходимост, която не може да бъде заобиколена.
  2. Следващият приоритет за постигане на превенция на корупцията е Създаването на среда за обществена нетърпимост към нея. Тук настояваме за защита, подкрепа и насърчаване на гражданите-разобличители, които подават сигнали за корупция. Насърчаването на бизнеса да възприеме международните стандарти за управление на корупционния риск е повече от наложително.
  1. Противодействието на Политическата корупция е приоритетна линия, която не губи, а дори увеличава своята значимост. Прекратяването на безконтролното финансиране на политически партии и политическа дейност от „бизнес“ и възможността за финансов влияние, включително и от чужбина е необходимост. Това е мярка, която ще ни върне в рамките на международните стандарти за осъществяване на политическа дейност.
  1. Включването на местното самоуправление в антикорупционните усилия чрез насърчаване на практики на отчетност и зачитане на интереса на гражданите е ключов приоритет, който следва да бъде последователно развиван чрез икономически и регулаторни инструменти.

 Тези предложения са изработени въз основа на повече от двадесет годишна експертизата в областта на превенцията и противодействието на корупцията, която Асоциация „Прозрачност без граници“ има и са отправени към правителствената работна група за изработване на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.).

Цялото предложение и обосновка на Асоциация „Прозрачност без граници“ може да видите тук .