Transparency

Ниска прозрачност и отчетност в работата на органите на местната власт в община Кърджали, липса на електронна система за проследяване на движението на преписките, което не позволява на гражданите и бизнеса да получат адекватна информация за действията на администрацията по постъпили заявления за административно обслужване. Това са част от основните причини за слабото представяне на Кърджали в класацията по почтеност. През 2015 г. Кърджали заема едно от последните места в Местната система за почтеност с индекс 2,84. За сравнение средната стойност за страната е 3,14 по скала от 1 до 5 (5 е оценка за максимално добро представяне).

Тези резултати от изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ бяха представени на 27 юни 2016 г. пред Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Кърджали. Дискусията се състоя в рамките на заседание на Областния обществен съвет, свикано по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“ за представяне на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност, както и на конкретни добри практики, установени в различни областни центрове в страната. В нея взеха участие представители на Областна администрация – Кърджали, представители на правораздавателни и правоохранителни органи от областта, ОД МВР-Кърджали, представители на медиите.

Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от активизиране на усилията за повишаване прозрачността и отчетността на местното самоуправление, активизиране работата на институцията местен обществен посредник, повече инициативност от страна на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и подкрепа за активното гражданско общество в Кърджали, чийто капацитет и роля са оценени високо в рамките на общата класация.