Transparency

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” организира пресконференция, на която бяха представени резултатите от работата по проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление“, който бе осъществен в периода ноември 2014 – декември 2015 г. с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници” бе реализирана в отговор на необходимостта от граждански контрол върху дейността на контролните институции на местно ниво в две области – социални грижи за деца в риск (деца, настанени в жилища от семеен тип след закриване на домовете за деца лишени от родителска грижа) и екология (поддържане проводимостта на реките като средство за превенция на наводнения в населените места).

В рамките на пресконференцията бе представена уеб-базирана Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление, която предоставя възможност за достъп до:

  •  мониторингови доклади от осъществено наблюдение в седем общини от страната (Видин, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково);
  • информация относно дейността на институциите в областта на социалните грижи за деца в риск и в областта на екологията и превенция на наводнения в градовете;
  • материали за мониторинг, които могат да бъдат използвани от неправителствени организации и граждани като инструмент за гражданско наблюдение и оценка на дейността на контролните институции.

В пресконференцията взеха участие експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”, ангажирани в работата по проекта.

Повече материали за проекта може да видите на нашата интерактивна платформа http://platformi.transparency.bg/