Transparency

Брюксел 24 април 2014 – Според публикувания днес доклад на Transparency International, европейските институции са уязвими към корупция поради редица „вратички в законодателството“, слабо прилагане на етичните правила, както и  правилата за прозрачност и финансов контрол.

Това са едни от основните заключения в първата по вида си оценка на корупционните рискове проведена сред 10 европейски институции. Докладът за почтеността в ЕС, изготвен преди Изборите за Европейски парламент в период от време, в което възприятията за наличие на корупция са широко разпространени. Наскоро проведено изследване показва, че 70% от гражданите посочват корупцията в европейските институции като проблем.

„Европейските институции направиха много, за да върнат доверието в себе си през последните години, но здравите основи бяха подкопани от усложнени правила, самодоволство и липса на последователност“, посочи ръководителят на европейския офис на Transparency International Карл Долън.

Противно на популярното схващане, докладът на Transparency International откроява и редица положителни правила и практики, подкрепящи високите стандарти в публичната администрация и отчетността в институциите на ЕС. Такива са възможностите за разследване на предполагаеми злоупотреби или лоша администрация, правилата за достъп на информация от страна на гражданите до документация, администрирана от европейските институции, както и възможностите за обжалване на нарушаващи правата им решения.

Въпреки това, основните недостатъци на системата са ясно видими в липсата на задължителни правила за лобистката дейност на европейско ниво, както и в зачестилата тенденция европейските институции да договарят закони при закрити врати.

„Европейските избори през месец май предлагат възможност да бъде преценено по какъв начин институциите на ЕС биха могли да изпълняват функцията си като служат по-добре на гражданите. Ако новото европейско ръководство е сериозно в намерението си прекрати спада на доверие в работата на институциите, корупционните рискове трябва да бъдат премахнати преди да се превърнат в корупционни скандали,” продължи г-н Долън.

 Слабото правоприлагане и незадоволителния контрол са сред основните проблеми

Въпреки богатия набор от регулации и правила докладът идентифицира редица сфери при които слабото правоприлагане и незадоволителен контрол се превръщат в корупционни рискове:

  • Въпреки законовите задължения само една от изследваните институции притежава ефективно работещи механизми за защита на служителите си, които сигнализират за нередности.
  • Липсва цялостна система за удостоверяване на средствата, декларирани от еврокомисарите и членовете на Европейския парламент.
  • Към края на 2013 година само 7 компании са с наложени забрани за участие в обществени поръчки с европейско финансиране поради доказана корупция.

Спазването на обществения интерес изисква институциите да промотират политика на „прозрачност по презумпция“ при изработването на европейско законодателство, както и стриктно прилагане на правила за установяване на конфликт на интереси за служителите на ръководни позиции в европейските институции. Необходимо е да бъде оптимизирана и системата за превенция на злоупотреби със средства на ЕС, която е един от малкото инструменти в борбата с корупцията в европейските фондове. Европейският съюз трябва да подкрепи създаването на по-добра култура на откритост и прозрачност чрез прилагането на ефективни вътрешни процедури във всички институции по отношение на служителите, които сигнализират за нередности. Трябва да бъде създадена европейска прокуратура със силни правомощия в борбата с транс-граничната корупция.

Посредством Доклада за почтеността в ЕС, Transparency International  призовава  както настоящите, така и бъдещите служители и представители на политическите ръководства в европейските институции да продължат постигнатия напредък към едно реално прозрачно и етично управление, както и да работят за отстраняване на дефицитите, установени в рамките на настоящото изследване.

Пълният текст на доклада, включително допълнителна информация за проведеното изследване са достъпни тук.

Данните от Европейската системата за почтеност в числово изражение са достъпни тук.

На 29 април 2014 година в Брюксел ще се проведе конференция за оповестяване на доклада. Повече информация можете да намерите тук.