Transparency

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи пред Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Силистра резултатите от Индекса за местната система за почтеност.

Експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ отправиха препоръки за засилване на междуинстуционалните връзки между кмет, общински съвет и общинска администрация. Друга стъпка в посока повишаване на интегритета би било фокусиране върху взаимодействието по оста публични власти – частен сектор – гражданско общество, подпомогнато от от разпознаваема за общността фигура на местен омбудсман.

Силно разгорещена дискусия предизвикаха посочените от нашия екип слабости на местната система в Силистра: недостатъчното развитие на електронни услуги, предоставяни от  общинската администрация, ниските нива на отчетност на общинския съвет, на местните политически сили, ниски нива на удовлетвореност на служителите в институциите, ниските оценки на непубличните актьори – местния бизнес, медиите и организациите на гражданското общество.

Сред положителните примери, които имат роля в системата за почтеност в община Силистра, може да бъде посочена практиката на Общинския съвет да публикува на страницата информация за всички общински съветници, което е знак за отвореност към гражданите. В същото време, в Общинския съвет няма създъдени канали за осигуряване на представителност на всички заинтересовани страни при формирането на общинските политики. Относително високи са оценките за качеството на правораздаване в областта, регистриран е напредък по отношение на публикуването на информация, свързана с провеждането на обществени поръчки.

Moже да видите резултатите от изследването за община Силистра на нашия специализиран сайт Индекс на местната система за почтеност 2016.