Transparency

Стандарти за публичност в работата на общинските власти, ползите от институцията на местния обществен посредник, нови идеи за комуникация с гражданите. Това бяха част от темите на съвместна работна дискусия с представители на Община Видин и общински съветници, която Асоциация „Прозрачност без граници“ организира на 14 юни в гр. Видин. В рамките на срещата бяха представени резултатите на община Видин в Индекса на Местната система за почтеност. През 2015 г. общината е сред най-слабо представилите се в класацията по почтеност.

Видин е сред общините, които тепърва се очаква да развиват устойчива местна система на почтеност, стартирайки от ниски стойности на индекса 2,84 по скала от 1 до 5, където 5 е оценка за максимално добро представяне, а 1 – за много слабо представяне на изследваните институции и структури по отношение на стандартите за прозрачност и почтеност.

Кметската институция в община Видин (3,06) е изправена пред сериозно предизвикателство да направи оценка на дефицита на добри практики, наследени от предходния мандат 2011 -2015 г. Средни показатели за принос към местната система за почтеност регистрират единствено общински съвет (3,25), местната администрация (3,21) и органите на МВР (3,11). Местните политически партии (2,31) и организации на бизнеса (2,22) са в най-голяма степен длъжници за развитието на устойчива местна система за почтеност. Съдилищата (2,93), регионалните медии (2,61) и гражданските организации (2,64) е необходимо да подобрят капацитета си за ефективен принос към местната система за почтеност. Препоръчително е да се преосмисли необходимостта от създаването на институция местен обществен посредник, както и активизиране работата на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията.

През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочва своите усилия към работа с представителите на местната власт и местно самоуправление, гражданските организации, бизнеса и медиите в община Видин за прилагане на добрите практики, установени от изследването на местната система за почтеност в други общини.

На 22 април 2016 г. беше проведена работна дискусия с граждански организации по темата за приноса на гражданския сектор в изграждането на местна система за почтеност. В периода 19-26 април 2016 г. представители на регионални медии от Видин, Лом и Монтана взеха участие в Майсторски клас по разследваща журналистика, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата „Индекс на местната система за почтеност“.