Transparency

По покана на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Благоевград екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от Индекса на Местната система за почтеност за 2015 година. В дискусията се включиха областният управител на област Благоевград, кмета на община Благоевград, председателя на Общинския съвет в града, представители на правоохранителните и правораздавателни органи, представители на висшите учебни заведения в региона, както и множество журналисти.

В Индекса на Местната система за почтеност Благоевград е сред общините, които заемат средна позиция със стойност от 3,02 пункта по скала от 1 до 5, където 5 е най-високата възможно оценка. Това нарежда Благоевград на 16-то място сред общините областни-центрове в България. Този резултат се дължи на средното представяне на Общинския съвет и съдилищата в града, чиято роля е близо до средните стандарти за страната. Добър потенциал е установен по отношение работата на кметската институция и местната администрация, но е необходимо той да се надгради с добри практики като използването на инструментите на електронното правителство и консултирането с граждани. Прозрачността и почтеността на управлението в работата на местните органи на власт и самоуправление се очертава като основен дефицит.

В общината от няколко години не съществува местен обществен посредник – дефицит, който следва да бъде компенсиран своевременно. Приносът на органите на МВР, медиите и политическите партии, както и на бизнеса в местната система за почтеност не е задоволителен.

Изключително нисък резултат отбелязват и местните граждански организации, които се нареждат на последно място в общата класация на сектор гражданско общество за страната. Необходими са целенасочени мерки за подкрепа на активното гражданско общество в региона, включително чрез създаването на специализирани финансови механизми за подкрепа на местния граждански сектор, разпределяни прозрачно, отчетно и на конкурентен принцип. В тази посока бяха и конкретните предложения на Асоциация „Прозрачност без граници“ за добри практики за повишаване капацитета на гражданското общество за осъществяване на граждански контрол и превенция на корупцията. Повече за тях можете да откриете в Каталога на добрите практики, публикуван през м. юни 2016 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата Индекс на Местната система за почтеност.