Transparency

На 27 април 20221 г. Конституционният съд се произнесе с единодушно Решение по конституционно дело № 13/2019 г., образувано във връзка с променените условия относно финансирането на политическите партии.

Асоциация „Прозрачност без граници“ приветства това решение и изразява удовлетворение от факта, че нейната експертиза, отразена в Становището, изпратено в рамките на конституционното дело, е дала принос за решаването на установените проблеми.

Становището оборваше неудачните законодателни решения на 44-то Народно събрание, които: (1) позволиха неограниченото финансиране от фирми; (2) създадоха практическа възможност за финансиране от всякакъв тип юридически лица (включително държавни и общински, изпълнители на обществени поръчки и концесии, хазартни дружества, компании работещи в регулирани от държавата сектори); (3) създадоха условия за дисбаланс между източниците за финансиране, като поставиха под въпрос получаването на държавна субсидия; (4) изобретиха и промотираха модел на т. нар. „отворено финансиране“, което не съществува в нито една демократична държава.

През 2019 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ изработи поредица от експертни становища относно извършените промени и мобилизира подкрепата на академичната общност и на редица неправителствени организации. Тогава поехме ангажимент не само да участваме в дискусията по тази тема, но и да информираме всички партньори относно постигнатия резултат.

Днес имаме повод да изразим удовлетворение от решението на Конституционния съд, което подкрепя политическия плурализъм, равенството на политическите права на гражданите и възможността за обществен и институционален контрол върху политическото финансиране. Същевременно искаме да подчертаем, че решението идва почти две години след извършените промени – период, в който се създадоха предпоставки за значителни вреди върху дейността на партиите и на политическия климат в страната.

Подчертаваме, че ще продължим да следим с внимание дискусията в 45-то Народно събрание, в което отново се разглежда предложението за намаляване на държавната субсидия на 1 лв. По своята същност това предложение противоречи на базисни стандарти, каквито са балансът между източниците за финансиране и обществената подкрепа за дейността на политическите партии. То противоречи и на аргументите, изложени в решението на Конституционния съд относно чл. 21 в Закона за политическите партии.

Асоциация „Прозрачност без граници“ декларира, че ще продължи да участва активно в обсъждането по темата и че продължава да стои зад позицията, че правилата в тази сфера трябва да бъдат разглеждани в рамките на цялостна система за финансиране на политическата дейност и да гарантират политическия плурализъм и обществения контрол върху дейността на партиите.

София, 29 април 2021 г.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA