Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници” и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха Споразумение за сътрудничество.

Целта на споразумението между Асоциация „Позрачност без граници” и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е да обедини усилията и спомогне в предотвратяването на корупционните практики, ефективното разследване на корупционни прояви и отнемане на имущество.

Асоциация „Прозрачност без граници“ смята, че създаването на неблагоприятна за развитието на корупцията институционална и правна среда ще бъде по-ефективно чрез съвместните усилия на държавните институции и неправителствените организации.