Transparency

Данните от наблюдението на 27 октомври 2019 г., до 20 ч. показват, че доминират случаите на организационни нередности (38 сигнала), като след тях се нареждат случаите на контролиран вот (7 сигнала, които насочват към контролиран вот), 1 случай на купуване на гласове и случай, свързан с  наличие на агитационни материали до изборното помещение.

Анализът на сигналите показва, че сред ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ НЕРЕДНОСТИ се открояват три групи: – неспазване на процедурите за боравене с бюлетините (предварително откъсване на бюлетини, предварително поставяне на печати; пропуски при поставяне на втори печат; поставяне на печат върху бюлетините още докато са върху кочана; поставяне на различните в три отделни урни); – противоречива практика при предоставяне на всички бюлетини (запитване на избирателите дали желаят да получат всички бюлетини или част от тях); – проблеми при откъсване и съхраняване на отрязъците с контролни номера (предварително откъсване, неправилно съхраняване на отрязъците извън кутията, препълване на кутията).

Във втората част на деня са получени сигнали, които са индикатор за контролиран вот и/или за предварително осъществено купуване на гласове. Констатиран е един случай на пряко КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ (предоставени храни на избиратели в Пловдив).

Случаите на КОНТРОЛИРАН ВОТ се изразяват най-вече в: – разкриване тайната на вота от избиратели или от членове на секционни комисии чрез демонстративно показване на попълнена бюлетина; – заснемане с телефон на бюлетини в тъмната стаичка; – групово придвижване на граждани до секциите (групи от по 7-8 граждани, които видимо няма връзки помежду си, отиват до секция); наличие на лица, които контролират как протича изборния процес. Те са констатирани в Перник, Пловдив, Горна Оряховица.

В рамките на изборния ден Асоциация „Прозрачност без граници“ е отправила 2 писмени сигнала до изборната администрация:

 • 1 сигнал до ЦИК с молба за проверка как се процедира с отрязъците с контролни номера на бюлетините. Отправена е препоръка до ОИК-София да даде указания към СИК как да процедират с отрязъците с контролни номера и ако е необходимо да осигурят допълнителни кутии, тъй като наличните кутии за отрязъците са малки и се запълват още в началото на изборния ден.

1 сигнал до ОИК – Перник с молба за проверка относно действията на СИК 41 в читалище „Просвета“, изразяващи се в: разкриване тайната на вота на гласоподаватели (член на СИК проверява как е попълнена бюлетината на гражданин), запитване на избирателите дали желаят да получат всички бюлетини или част от тях.

 

Констатираните ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ са следните:

Неправилно боравене с бюлетините:

 • предварително откъсване на бюлетини от кочаните, за да процедират по-бързо с подаването на избирателите (масово в София, Пловдив, Сандански, Велико Търново);
 • запитване на гласоподавателите дали ще гласуват с една бюлетина или с всички бюлетини  (Пловдив – СИК 51 и Перник – СИК 41; масово в София – секции в 138 у-ще; 20 к-ще; Музикално у-ще; Варна, СИК 213, у-ще „Никола Вапцаров“)
 • скъсана и залепена от комисията бюлетина е подадена на избирател, за да гласува с нея, като го е уверила, че ще бъде зачетена за валидна (Бургас, СИК 233, ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“)
 • предварително поставяне на първи печат върху бюлетините още преди да са откъснати от кочана (София, СИК 14 в 138 у-ще);
 • бюлетини се поставят в три отделни урни вместо в една (София, Младост 4, 131 училище);
 • пропуск при поставяне на втори печат на бюлетина (София, 35 у-ще);

Неправилно боравене с отрязъци с контролни номера на бюлетините:

 • отрязъците с контролни номера не се поставят веднага в кутията, а се събират и се поставят периодично (София, 35 у-ще);
 • кутията с отрязъци е препълнена (София);
 • подаване на бюлетина с предварително откъснат отрязък с контролния номер на бюлетината (Казанлък).

Пропуски относно избирателните списъци:

 • пропуск при отбелязване в избирателния списък, че избиратели са гласували (София, Лозенец, 35 у-ще);
 • неактуални данни в избирателен списък – избирателка отново е включена в забранителния списък, въпреки че от години живее в страната и отговаря на изискванията за уседналост)
 • избирателка е накарана да се впише на две места в избирателния списък поради грешка, допусната от член от комисията  (София, 138 у-ще)
 • избиратели са гласували без да положат подпис в избирателния списък, като са забравили личните си карти (София, 35 у-ще);
 • избирателни списъци и изборен туризъм: (местни жители са установили, че в списъците присъстват непознати хора – с. Средец, СИК 16, общ. Неделино; с. Манастирище, общ. Хайредин).
 • Комисията в секция 16 Пловдив е допуснала присъствие на двама застъпници от една партия в секцията.

 

Получени сигнали, които насочват за възможен КОНТРОЛИРАН/КУПЕН ВОТ:

 • Раздаване на закуски и вода на избиратели в секция 80 в Пловдив;
 • заснемане на бюлетини с телефон в тъмната стаичка (Хасково, СИК 32, като комисията се е поколебала как да постъпи и член на комисията е отправил молба към него да си изтрие снимката; идентичен случай в Горна Оряховица, СИК 54);
 • гражданин е разкрил тайната на своя вот, като излиза с отворена попълнена бюлетина, като членовете на комисията не са реагирали с препоръка да я затвори (Перник, читалище „Просвета“, СИК 41);
 • член на комисията разкрива тайната на вота на гражданин, като проверява как гражданин е попълнил своята бюлетина (Перник, читалище „Просвета“, СИК 41);
 • контролиран вот и групово гласуване – групи от по 7-8 граждани отиват до секцията (Перник, СИК 40).
 • струпване на хора и автомобили в близост до секция 51 в Горна Оряховица, като се осъществява контрол дали гласоподаватели са отишли да гласуват.
 • човек без обозначителни знаци стои в секцията и около нея (Горна Оряховица, СИК 54), като наблюдава как протича изборния процес; членовете на комисията не предприемат мерки за установявана на неговия статут.

След получаване на пълна писмена информация от своите наблюдатели Асоциация „Прозрачност без граници“ ще предостави допълнителни данни в рамките на предстоящите два дни.

София, 27 октомври 2019 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“