Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати писмено становище във връзка с проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество до Министерство на правосъдието и ще участва в обсъждането на 01 септември в Народното събрание. Становището откроява дефицити в проектозакона и очертава празнините, в него, които биха затруднили неговото приложение.

Пълният текст на становището може да прочетете тук.