Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати писмено становище във връзка с проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество до Министерство на правосъдието.

Асоциацията призовава законодателите да положат усилия и да дадат възможност за съставяне на една комисия по начин, който да определя максимална представителност и да демонстрира политическа независимост.

Към момента Председателят на антикорупционния орган се избира от НС, той предлага заместник-председател и членове, разпределя и ресорите, което превръща този орган от „колективен“ в „едноличен“. В тази връзка, би могло да се помисли върху възможност за създаване на колегиален орган, членовете на който да имат законово разпределение, правомощия и ресори и да не „зависят“ от волята на председателя.

На мнение сме, че включването на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество (ЗОПДНПИ) в настоящия проект е необосновано, тъй като сме изправени пред безпрецедентна правна техника на смесване на област на правно регулиране, задължени лица, предметен обхват. Макар и формално възможен, такъв подход противоречи на Закона за нормативните актове.

Асоциация „Прозрачност без граници“ предлага и включването на две важни теми в обхвата на закона – регламентирането на лобистките контакти на лица на висши длъжности в изпълнителната и законодателната власти и защитата на лица, подаващи сигнали за корупция в структурите, в които работят.

Пълният текст на становището е тук.