Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ стана член на „Гражданския съвет“ към Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото.

Днес, 19 септември 2022 г. в сградата на Министерски съвет се проведе първото учредително заседание на Съвета. Сформирана бе и работна група, която да изработи Вътрешни правила за дейността на Съвета и на Гражданския съвет към него. Национален координационен механизъм за върховенство на правото и Съвет за неговото прилагане бе създаден още през 2019 година, но едва три години по-късно започна своята работа.

По време на заседанието г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ и член на „Гражданския съвет“  повдигна няколко актуални антикорупционни теми и въпросът за тяхното реализиране, а именно:

  1. До къде е придвижен ангажиментът на България съгласно изпълнението на Споразумение за партньорство 2021 – 2027, където изрично е предвидено, че е необходимо: „насърчаване на прилагането на Пактове за почтеност при планирането, възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки от висок обществен интерес и със значителен корупционен риск с цел осигуряване на доброто финансово управление на европейските и националните фондове“ от страна на правителството?
  2. За постигането на поставените цели за върховенство на правото и качествена реформа в правосъдието, г-н Славов припомни, че при оценката на „Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027)“ трябва да бъдат взети под внимание мерките и инструментите за насърчаване на доброто управление в държавната администрация, бизнеса и общините.
  3. Асоциация „Прозрачност без граници“ напомни, че липсва механизъм за повишаване на антикорупционния капацитет на местните власти, който също е предвиден в Националната антикорупционна стратегия. Убедени сме, че чрез въвеждането на позитивни стимули и практики за добро управление ще съдействаме за преодоляването на корупционните дефицити на местно ниво, а това ще доведе и до увеличаване на инвестициите и финансирането в общините.

Докладът относно върховенството на правото в Европейския съюз за 2022 г. е част от новия механизъм за контрол върху държавите – членки, от който зависи и отпускането на средства от Европейските фондове. Докладът показва, че много държави членки имат високи стандарти в областта на върховенството на закона, но и че в ЕС съществуват сериозни предизвикателства в тази област. В него се отчитат също така съответните промени, произтичащи от извънредните мерки, предприети от държавите членки поради кризата с коронавируса.