Transparency

В съответствие с принципите за по-добро регулиране, Европейската Комисия реши да започне обществено допитване, за да събере мнения относно възможните подобрения на правната рамка в борбата с финансирането на тероризма, организираната престъпност и прането на пари в ЕС.

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в изготвянето на обща позиция, която ще бъде изпратена до Европейската комисия, заедно с други представители на глобалното движение за борба с корупцията на Transparency International.

Transparency International призовава ЕС да реформира рамката си за отнемане на незаконно придобито имущество, облекчаване на процедурите по взаимно признаване на актове за конфискация и установяване на минимални стандарти в тази сфера.

Като част от преразглеждането на директивата за замразяването и конфискацията на средства от престъпления в ЕС, ЕС следва да помисли за справяне с връщането на отнетото имущество при трансгранични случаи на корупция и по този начин да въведе принципи за управление, прехвърляне и крайно използване на незаконно придобитото имущество.

Процесите по отнемане на незаконно придобито имущество, инициирани от държавите-членки, трябва на всички фази да спазват принципите на прозрачност, отчетност, солидарност, почтеност и ефективност, които следва да бъдат основа за всяко бъдещо регулиране на възстановяването на имущество.

Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава да работи и подкрепя тези усилия на национално ниво, настоявайки за необходимостта от добре управляван и приобщаващ процес в борбата с отнемането на незаконно придобито имущество, прането на пари и организираната престъпност.