Е

Асоциация „Прозрачност без граници“ обявява състезание за есе за студенти и докторанти

Независимо дали искате да покажете творческите си умения или търсите конкурс за участие на вашето есе, Асоциация „Прозрачност без граници“ предоставя отлична възможност да кандидатствате в състезание за изследователско есе на тема: Бизнес интегритет и предизвикателствата на новото време в национален и международен контекст.

Кой може да кандидатства?

Студенти от български и чуждестранни университети независимо от специалността,  в която следват.

Изисквания:

Кандидатите трябва да показват, че:

Есето трябва да бъде написано на български или английски език.

Есето трябва да бъде с максимален обем до 15 страници и минимален обем от 10 страници (1800 знака на страница машинописен стандарт, заедно с интервалите при „разредка” 1,5 за междуредови интервали).

Темата на есето цели да възбуди интереса сред младите към позитивните ефекти от почтеното и успешно водене на бизнес, както и нужните инструменти това да се случи. Текстът трябва да включва примери от национален, както и от международен характер.

Вярваме, че младите хора, активна част от българските академичните среди са ценни, както и в силата на една общност, отворена за всеки, който работи за това България да е по-добро място.

Есето трябва да е авторска творба.

Вече публикувани есета по същата тема в електронни медии, печатни издания или други уебсайтове, (личен блог или профили в социалните мрежи) няма да бъдат разглеждани.

Как да кандидатствам?

Всички текстове трябва да бъдат изпращани на електронен адрес: mailbox@business.transparency.bg и mbox@transparency.bg до 15.06.21 г.

Моля посочете „Кандидатстване в състезание за есе на тема: Бизнес, интегритет и предизвикателствата на новото време в национален и международен контекст” в полето „относно“ на електронното писмо.

Текстове, изпратени по който и да е друг канал няма да бъдат разглеждани.

С изпращането на есето на посочените електронни адреси, авторът се съгласява с публикуването на труда му на сайта на  Асоциация „Прозрачност без граници“.

Награден фонд

Авторите на двете най-добри есета ще получат възнаграждения на стойности съответно 1000 лв. и 700 лв.

Най-добрите есета ще бъдат публикувани на нашия уеб сайт.

Повече информация за инициативата „Интегритет в бизнеса“ можете да видите на business.transparency.bg

Transparency International – Bulgaria announces an essay competition for undergraduate and postgraduate students

Whether you want to demonstrate your creative skillset or showcase your essay-writing skills, Transparency International – Bulgaria gives a great opportunity for that, through writing a research essay on the topic: Business integrity and the challenges of the new age in a national and international context.

Who can apply?

Students from Bulgaria and from abroad, regardless of their MA programme. Applicants must showcase the following qualities:

The essay must be written in Bulgarian or English language.

The essay should be a maximum of 15 pages and a minimum of 10 pages (1800 characters per page with 1.5 line spacing). The essay topic is intended to intrigue young people to understand further the positive effects of honest and successful business behavior and the tools needed for this to be possible. The text should have international as well as national examples. We believe that young students create a great community open for everyone, who wants to make Europe a better place.

The essay should be an original piece of work and essays on the same topic that are already published in any type of media and social accounts will not be considered.

How do I apply?

All submissions should be sent to: mailbox@business.transparency.bg and mbox@transparency.bg by 15.06.21.

Please put Entry to Essay Competition on Business, Integrity and the Challenges of the New Times in a National and International Context as the subject of the email. Text sent via any other channel will not be accepted. By sending the essay to the above mentioned email address, the author agrees to the publication of his/her work on the website of Transparency International -Bulgaria.

Texts sent on any other channel will not be considered.

By sending the essay to the specified e-mail addresses, the author agrees to the publication of his work on the website of the Transparency International – Bulgaria.

Prize:

The authors of the two best essays will receive prizes of 500 EUR (1000 BGN) and 350 EUR (700 BGN) respectively. The best essays will be published on our website.

More information about the Integrity in Business initiative can be found at https://business.transparency.bg.