Е

 

loga_site

Проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“

Инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници“ се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тя е финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, по приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, като част от процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца, от 11.09.2017 до 11.03.2019 г. Общата стойност е 91 567,33 лв., от които 77 832,23 лв. европейско финансиране и 13 735,10 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е повишаване доверието на гражданите в съдебната система чрез изграждане на среда за въвеждане на единен стандарт (еталон) за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България. Предвижда се тя да бъде постигната посредством реализирането на две специфични цели: 1) подобряване на експертния потенциал за въвеждане и използване на еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България чрез адаптирането на водещи международни стандарти и пренасянето на добри практики; 2) подобряване на капацитета на обществените организации за граждански контрол върху прозрачността, публичността и отчетността на съдилищата.

Инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници“ се осъществява в отговор на дефицити, посочвани неизменно в последните години в докладите на Европейската комисия за България по Механизма за сътрудничество и проверка, както и в изследванията на международната антикорупционна организация Transparency International: незадоволителна степен на публичност и почтеност в управлението на съдебната система, ниска степен на доверие на гражданите в системата на правосъдието, обществени възприятия за корупция, непрозрачност и неефективност в работата на съдебната система. В допълнение, едно от актуалните изследвания Асоциация „Прозрачност без граници“ – Индекс на местната система за почтеност, констатира разнородни, неефективни и несистемни практики за предоставяне на информация от съдилищата, което затруднява гражданите, бизнеса, медиите и обществените организации при осъществяване на тяхната дейност, защита на законните им права и интереси.

Настоящата инициатива е фокусирана върху формулирането на предложение, което може да даде адекватен отговор на констатираните проблеми. Тя е насочена към нуждата от единен стандарт за публично предоставяна информация от съдилищата за гражданите в реално време, който да способства за ефективен граждански контрол и повишаване на общественото доверие. Инициативата ще бъде реализирана чрез извършване на проучвания на водещите стандарти за прозрачност и публичност, оценка на дефицитите и постиженията на съдилища в страната в тази насока, създаване и промотиране на еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България, както и развитие на капацитета за граждански контрол върху приложението на разработения еталон. Проектът включва дейности в пет ключови насоки:

ДЕЙНОСТ 1: „Изработване на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България“

Основна цел на дейността е да се изработят основните параметри на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата на базата на детайлно проучване на международните стандарти на Съвета на Европа и Венецианската комисия и добрите практики в прилагането им в три държави-членки на Европейския съюз.

В резултат от нейното изпълнение следва да бъде изработен Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в Република България, който се основава на водещите международни стандарти за публичност и прозрачност в работата на съдилищата, на анализ на добрите практики в 3 държави-членки на ЕС.

ДЕЙНОСТ 2: „Оценка на прозрачността на съдилищата в България чрез публично предоставяната информация“

Основна цел на дейността е да състави първата по рода си Карта на прозрачността на съдилищата в България посредством оценка на съответствие на техните практики към Еталона за публичност и прозрачност. В тази връзка обект на изследване и оценка ще бъде информацията, предоставяна чрез официалните интернет страници на районните, окръжните, административните, апелативните съдилища, ВКС и ВАС.

В резултат на проучването се предвижда да бъде събрана количествена и качествена информация относно броя и профила на съдилищата, чиято практика съответства на Еталона за публичност и прозрачност, а също така и добрите практики за публичност, прозрачност и отчетност, реализирани от съдилища в България. В резултат на изследването и на последващия анализ ще бъде изработена актуална Карта на прозрачността на съдилищата в България по стандартизирани основни параметри на Еталона за публичност и прозрачност на съдилищата. Картата на прозрачността е документ, който следва да послужи като policy paper с предложение на препоръки и мерки за обществена дискусия и консултиране с бенефициентите по проекта за уеднаквяване на практиките и въвеждане на единен Еталон за прозрачност и публичност в работата на съдилищата в България.

ДЕЙНОСТ 3: „Насърчаване на обществената подкрепа за въвеждането на Еталона чрез консултиране със заинтересованите страни“

Основна задача на тази дейност е постигане на широка подкрепа от всички заинтересувани страни за въвеждането на Еталона за публичност и мотивиране на гражданското общество и професионалните и експертни организации да подкрепят и прилагат механизма за граждански контрол над процеса за въвеждане и приложение на Еталона в системата на съдилищата.

Дейността включва подготовка и организиране на широкоформатен консултативен форум – Национална кръгла маса с участието на представители на ВСС, професионални организации, неправителствени организации с експертиза в разглежданата област, граждани, бизнес и медии. Форумът следва да осигури поле за представяне и обсъждане на изработените Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата и Карта на прозрачността на съдилищата в България.

В резултат на тази дейност ще бъдат запознати широк кръг бенефициенти с възможностите, които Еталонът предоставя като средство за граждански и управленски контрол, като по този начин ще бъде създадена среда на подкрепа сред професионалната и експертна общност в България за въвеждането и изпълнението на Еталона.

ДЕЙНОСТ 4: „Обучение за граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата и приложение на Еталона“

Дейността предвижда подготовка и провеждане на обучение на представители на граждански организации от областни центрове в страната за изграждане на умения за граждански мониторинг върху приложението на Еталон за прозрачност. Тя е насочена към постигане на целите на проектното предложение по повишаване ангажираността на гражданското общество в подкрепа на по-висока публичност и отчетност на работата на съдилищата и за по-активен граждански контрол върху тези процеси.

В резултат от нейното изпълнение ще бъдат обучени представители на най-малко 28 представители на граждански организации от областни центрове в страната, като посредством това ще бъде изграден/развит капацитет за провеждане на гражданско наблюдение и контрол върху стандартите за прозрачност, отчетност и публичност на съдилищата в България.

ДЕЙНОСТ 5: „Дейност за осигуряване на публичност на проекта чрез широка информация и активна комуникация със заинтересованите страни и обществеността“

Доколкото целта на проектното предложение е повишаване доверието на гражданите в съдебната система чрез изграждане на среда за въвеждане на единен стандарт за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в страната, безспорно една от важните задачи на проектния екип ще бъде свързана с осигуряването на широка информация по проекта и активна комуникация, както с всички заинтересовани страни, така и с обществеността като цяло.

В тази връзка основен фокус на дейността ще бъде популяризирането на основните резултати по проекта – разработените Еталон за публичност и прозрачност на съдилищата и Карта на прозрачността на съдилищата в България. Неизменен елемент от тази дейност е и популяризирането на финансовата подкрепа от Европейския съюз, като се отчитат изискванията на релевантното европейско и национално законодателство.

В резултат от проактивния подход на работа се очаква да бъде акумулирана подкрепа от професионалната общност за изработения Еталон за публичност в работата на съдилищата. Наред с това се очаква да преодоляна негативната тенденция проблемите на съдебната реформа да бъдат обект на интерес единствено на малко на брой експертни граждански организации в столицата. В тази връзка активните граждански организации от страната ще бъдат информирани и привлечени като активен участник в процесите на повишаване на публичността и отчетността в съдебната система и на съдебната реформа като цяло. Чрез медийна и публична комуникация в национален и регионален мащаб се очаква да бъде постигната по-широка ангажираност на гражданското общество в подкрепа на мерките за по-висока публичност и отчетност на работата на съдилищата в България.

Еталон_за_публичност_и_прозрачност_в_съдилищата_(обобщение)
2.5 MiB
330 Downloads
Details
Карта_за_публичност_и_прозрачност_в_съдилищата_(обобщение)
4.3 MiB
486 Downloads
Details
D5.4.1 Presentation Obuchenie Info Proekt 22 23.2.2019
D5.4.1 Presentation Obuchenie Info Proekt 22 23.2.2019
D5.4.1_Presentation_Obuchenie_Info_Proekt_22-23.2.2019.pdf
487.9 KiB
154 Downloads
Details
D5.4.2 Presentation Standarti Prozrachnost Sadilishta
D5.4.2 Presentation Standarti Prozrachnost Sadilishta
D5.4.2_Presentation_Standarti_Prozrachnost_Sadilishta.pdf
866.5 KiB
164 Downloads
Details
D5.4.3 Presentation Etalon Prozrachnost Sadilishta
D5.4.3 Presentation Etalon Prozrachnost Sadilishta
D5.4.3_Presentation_Etalon_Prozrachnost_Sadilishta.pdf
594.1 KiB
177 Downloads
Details
D5.4.4  Karta Prozrachnost Sadilishta BG
D5.4.4 Karta Prozrachnost Sadilishta BG
D5.4.4._Karta_Prozrachnost_Sadilishta_BG.pdf
2.3 MiB
262 Downloads
Details
D5.4.5 Presentation Topography Sadilishta BG
D5.4.5 Presentation Topography Sadilishta BG
D5.4.5_Presentation_Topography_Sadilishta_BG.pdf
1.0 MiB
199 Downloads
Details
D5.4.6 Presentation Metodologia Instrument Monitoring
D5.4.6 Presentation Metodologia Instrument Monitoring
D5.4.6_Presentation_Metodologia_Instrument_Monitoring.pdf
704.9 KiB
147 Downloads
Details
Round_Table_Etalon Prozrachnost BG Sadilishta_24.01.2019
Round_Table_Etalon Prozrachnost BG Sadilishta_24.01.2019
Informatsia_Pokana_and_Programa_Forum_Etalon_Prozrachnost_BG_Sadilishta_TI-BG_24.01.2019.pdf
779.3 KiB
280 Downloads
Details
D5.3.1 Informacia Za Foruma I Proekt Etalon BG Sad TI BG 24.01.2019
D5.3.1 Informacia Za Foruma I Proekt Etalon BG Sad TI BG 24.01.2019
D5.3.1_Informacia_za_Foruma_i_Proekt_Etalon_BG_Sad_TI-BG_24.01.2019.pdf
226.7 KiB
171 Downloads
Details
D5.3.2 Presentation Standarti Prozrachnost Sadilishta
D5.3.2 Presentation Standarti Prozrachnost Sadilishta
D5.3.2_Presentation_Standarti_Prozrachnost_Sadilishta.pdf
970.4 KiB
220 Downloads
Details
D5.3.3 Presentation Ergonomichnost Internet Sadilishta EU BG
D5.3.3 Presentation Ergonomichnost Internet Sadilishta EU BG
D5.3.3_Presentation_Ergonomichnost_Internet_Sadilishta_EU_BG.pdf
2.4 MiB
262 Downloads
Details
D5.3.4 Presentation Etalon I Karta Prozrachnost Internet BG Sadilishta
D5.3.4 Presentation Etalon I Karta Prozrachnost Internet BG Sadilishta
D5.3.4_Presentation_Etalon_i_Karta_Prozrachnost_Internet_BG_Sadilishta.pdf
626.7 KiB
154 Downloads
Details
Анализ добри практики в държави от ЕС
Анализ добри практики в държави от ЕС
%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%95%D0%A1.pdf
2.5 MiB
587 Downloads
Details
Оценка на правната рамка в България
Оценка на правната рамка в България
%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
517.8 KiB
487 Downloads
Details
Международни стандарти за прозрачност на съдилищата
890.3 KiB
550 Downloads
Details
Матрица за съответствие на БГ съдилища спрямо водещи стандарти и практики
1.1 MiB
403 Downloads
Details
Каталог международни стандарти за публичност и прозрачност
1.2 MiB
286 Downloads
Details
Методология за изследване на стандарти и добри практики
462.1 KiB
1188 Downloads
Details
Плакат_Проект Съдебна система
Плакат_Проект Съдебна система
Plakat_Proekt_Etalon_Sadebna_Systema_TI-BG.pdf
1.7 MiB
262 Downloads
Details
Еталон_за_публичност_и_прозрачност_в съдилищата
2.3 MiB
582 Downloads
Details
KARTA Prozrachnost BG Sadilishta 2018
KARTA Prozrachnost BG Sadilishta 2018
KARTA_Prozrachnost_BG_Sadilishta_2018.pdf
5.1 MiB
978 Downloads
Details

Ф
Файлове

Еталон_за_публичност_и_прозрачност_в_съдилищата_(обобщение)
Карта_за_публичност_и_прозрачност_в_съдилищата_(обобщение)
D5.4.1 Presentation Obuchenie Info Proekt 22 23.2.2019
D5.4.2 Presentation Standarti Prozrachnost Sadilishta
D5.4.3 Presentation Etalon Prozrachnost Sadilishta
D5.4.4 Karta Prozrachnost Sadilishta BG
D5.4.5 Presentation Topography Sadilishta BG
D5.4.6 Presentation Metodologia Instrument Monitoring
Round_Table_Etalon Prozrachnost BG Sadilishta_24.01.2019
D5.3.1 Informacia Za Foruma I Proekt Etalon BG Sad TI BG 24.01.2019
D5.3.2 Presentation Standarti Prozrachnost Sadilishta
D5.3.3 Presentation Ergonomichnost Internet Sadilishta EU BG
D5.3.4 Presentation Etalon I Karta Prozrachnost Internet BG Sadilishta
Анализ добри практики в държави от ЕС
Оценка на правната рамка в България
Международни стандарти за прозрачност на съдилищата
Матрица за съответствие на БГ съдилища спрямо водещи стандарти и практики
Каталог международни стандарти за публичност и прозрачност
Методология за изследване на стандарти и добри практики
Плакат_Проект Съдебна система
Еталон_за_публичност_и_прозрачност_в съдилищата
KARTA Prozrachnost BG Sadilishta 2018