П

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва да се отбележи приносът на организацията в анализа, мониторинга и трансфера на чуждестранен опит по превенция, противодействие на корупцията и добро управление. В тази връзка следва да се отбележи темата за конфликта на интереси, гражданското участие и независимото гражданско наблюдение на дейността на администрацията на всички нива (местна, регионална и национална).