А

В изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, Асоциация „Прозрачност без граници” изработи антикорупционни компоненти в експортните стратегии в единадесет ключови икономически сектора на българската икономика.

Документът представя резултатите от проведените изследвания и анализи, като е структуриран в 11 самостоятелни глави, съответстващи на изследваните сектори. Аналитичната разработка за всяка секторна стратегия съдържа три основни теми:

Правна регламентация на дейността на българските институции, имащи правомощия във връзка с експортната дейност в икономиката.

В тази част на документа е представена правната рамка, регламентираща дейността на българските институции, механизмите за предоставяне на информация за бизнеса относно законовите изисквания при експортната дейност, възможностите за съдебен контрол над актовете на институциите, специализираните антикорупционни дейности на административните структури, дейност на специализираните антикорупционни звена.

Оценка на корупционния риск при осъществяването на експортна дейност.

В тази част на документа са разгледани общият национален контекст, в който функционират институциите и в който оперират бизнес организациите; профил на потенциалния корупционен риск в национален контекст; профил на потенциалния корупционен риск на основните чужди пазари; потенциални рискове от оказване на корупционен натиск, разгледани през призмата на основните етапи от реализиране и осъществяване на експортни стратегии на бизнеса.

Планиране и осъществяване на експортни стратегии съобразно общите и специфичните характеристики на средата (сравнителни международни аспекти на разпространението на корупцията и специфични национални характеристики на основните пазари).

В тази част на документа са представени аналитични данни от сравнителни международни изследвания на международната организация за противодействие на корупцията Transparency International: Индекс за възприятие на корупцията (Corruption Perception Index), Световен корупционен барометър (Global Corruption Barometer), Индекс за плащане на подкупи (Bribe Payers Index). Индексът за възприятие на корупцията позволява извършването на сравнителни оценки в регионален и субрегионален мащаб, които могат да дадат най-общ ориентир на бизнеса в кои държави от даден регион корупционният риск е по-голям и съответно – общата среда за осъществяване на бизнес е по-неподходяща. Наред с възможността за осъществяване на секторен анализ, Световният корупционен барометър може да се използва като база за разработване на антикорупционни политики с ясно очертани приоритети. Изследването може да бъде използвано от бизнеса като ориентир относно институциите и секторите на обществения, икономически и политически живот, които имат по-съществени дефицити в своята работа и съответно – представляват по-сериозен корупционен риск.

Аналитичният продукт на Асоциация „Прозрачност без граници” е разработен на български и английски език и е предоставен на възложителя – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.