О

Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Неговото реализиране започва от началото на септември 2008 година.

Проектът има за цел да повиши капацитета и създаде условия за активното включване на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво в противодействието на корупцията и в усилията за реформиране на държавните институции в посока към по-голяма ефективност, прозрачност и отчетност.

Основните цели на проекта са:

- да създаде ресурси за повишаване информираността и практическите умения на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво по темите, свързани с корупцията и възможностите за превенция и противодействие чрез участието в изработване и приложение на конкретни политики и практики на граждански контрол, мониторинг и повишаване отчетността в работата на администрацията;

-  да създаде капацитет на структурите на гражданското общество и администрацията на местно и областно ниво за разработване на конкретни стратегии и проектни предложения за включване в изпълнението на заложените в Оперативна програма Административен капацитет приоритетна ос І „Добро управление” подприоритети;

-  да повиши уменията за партньорство между структурите на гражданското общество и администрацията в Република България.

Conflict Interest Limitation
Conflict Interest Limitation
conflict_interest_limitation.pdf
546.0 KiB
353 Downloads
Details

Ф
Файлове

Conflict Interest Limitation