П

Проект “Повишаване на прозрачността в работата на българската публична администрация чрез прилагане на политика за управление на конфликта на интереси“

Проектът е финансиран от Програма “ФАР” на Европейския съюз. Дейността по неговото осъществяване е започнала от декември 2006 година, продължителността му е 15 месеца.

Целта на проекта е да подпомогне развитието на капацитета на публичната администрация в България за прилагане на институционалните и нормативни мерки за ограничаване на корупцията в нейната работа (предоставянето на административни услуги, организирането на конкурси за разпределение на финансиране и др.), като по този начин увеличи общественото доверие в администрацията и правителствените институции.

Специфичните цели на проекта са:
• да проучи и посочи съществуващите недостатъци в действащото законодателство и в прилагането на закона по отношение на конфликта на интереси, и прилагането на етическите стандарти.
• да увеличи капацитета на длъжностните лица и особено на високопоставените служители на национално, регионално и местно ниво за прилагане на последователна политика по управление на конфликта на интереси.
• да разработи индикатори за прозрачност и отчетност в работата на публичната администрация, като надежден способ за оценка на прилагането на нови механизми и практики за по-добро управление на конфликта на интереси в публичната администрация.
Основните насоки на дейност по изпълнението на проекта  са:
• сравнително-правно изследване на българското и международно законодателство, свързано с регулацията на конфликта на интереси;
• емпирично социологическо изследване на практиките и механизмите по осъществяването на контрол на конфликта на интереси в държавната и общинската администрация.
• провеждане на кръгла маса и обучителен семинар с участието на държавни служители, неправителствени организации и медии;
• публикуване и разпространение на наръчник за управление на конфликта на интереси.