У

Укрепване на капацитета за междуинституционално сътрудничество при противодействие на корупцията

Целта на изследването е да систематизира и анализира съществуващата информация за формите на взаимодействие, нивото на сътрудничество и капацитета за тяхното развитие при координацията между Прокуратурата и органите на изпълнителната и законодателната власт в България.

Обект на изследване са всички специализирани звена и институции, ангажирани с осъществяване на политики и мерки, насочени към намаляване на корупционните престъпления в рамките на съдебната, законодателната и изпълнителната власт.

Основните цели на изследването са следните:

 – анализ на институционалната рамка и комуникационния интензитет на антикорупционната среда, в която работи Прокуратурата;
– оценка на досегашната практика на взаимодействие и координация, както и на готовността за приложение на модели на ефективно партньорство между институциите, работещи в борбата с корупцията;
– оценка на рисковете, свързани с членството на България в Европейския съюз и на равнището на готовност за противодействие на корупционни престъпления при използване на средства от структурните и кохезионните фондове на ЕС;
– формулиране на предложения за оптимизиране на съществуващите практики на междуинституционално партньорство.

 Междуинституционално сътрудничество
Междуинституционално сътрудничество
%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2.ppt
294.0 KiB
283 Downloads
Details