И
Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии

Индексът за прозрачност при финансирането на политическите партии в България е изработен като част от дейностите по проект „Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в България“ (2004 – 2005). В рамките на инициативата бяха реализирани две издания на индекса.

Индексът за прозрачност при финансирането на политическите партии представлява оценка по скалата от 0 – липса на прозрачност, до 10 – максимална прозрачност. Индексът се калкулира въз основа на два основни компонента:

Обективна оценка – сформирана на базата на обективната картина, установена и разпространявана периодично в докладите на Сметната палата за изправността на отчетите, предоставени от политическите партии за получените и изразходвани от тях средства.

Субективна оценка – обхващата обобщената информация от проучванията за възприемане и оценка за степента на прозрачност и гаранциите за отчетност във финансирането на политическите партии. Тук водещо място имат резултатите от проучванията на четири групи – представители на политическите партии, бизнес сектора, неправителствените организации и медиите.

Изследването бе проведено през месец октомври 2005 г. в градовете София, Русе, Разград, Стара Загора, Ямбол, Севлиево и Асеновград. Чрез въпросник за индивидуално полу-стандартизирано интервю бяха анкетирани 253 души, представители на четирите избрани групи.

Общата стойност на Индекса за 2005 г. е 2,66 при стойности на обективната оценка 3,08 и на субективната оценка 2,24.

Данните от изследването послужиха като основа за последващите инициативи на организацията по наблюдение на дейността на политическите партии и избори, осъществяване на застъпнически кампаниии за повишаване на прозрачността в изборния процес и предложения (в това число за законодателни промени) за въвеждане на механизми за прозрачност в тази сфера в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.

Повече детайли за изследването вижте в приложените файлове.

ИПФПП 2005
ИПФПП 2005
IPPF_2005_analysis_bg_2.pdf
248.4 KiB
532 Downloads
Details
ИПФПП 2005 данни по градове
ИПФПП 2005 данни по градове
IPPF_2005_data_breakdown_bg.pdf
418.9 KiB
329 Downloads
Details