Transparency
Антикорупционни компоненти в експортните стратегии В изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, Асоциация „Прозрачност без граници”...
Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация Файлове оценка Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници” в периода 15 – 30 август 2006 година сред административни служители...
Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва да се отбележи приносът на организацията в анализа, мониторинга...
Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно ниво Проект “От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите на гражданското общество и държавната администрация като гарант...
От добри практики към ефективни антикорупционни политики Файлове conflict_interest_limitation  Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” на Европейския...
Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – Хърватия Проект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността чрез изработване и прилагане на политика за превенция на...