Transparency

Изготвяме сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции на местно ниво