Transparency

Укрепване на капацитета за сътрудничество между институциите

Укрепване на капацитета за междуинституционално сътрудничество при противодействие на корупцията

Целта на изследването е да систематизира и анализира съществуващата информация за формите на взаимодействие, нивото на сътрудничество и капацитета за тяхното развитие при координацията между Прокуратурата и органите на изпълнителната и законодателната власт в България.

Обект на изследване са всички специализирани звена и институции, ангажирани с осъществяване на политики и мерки, насочени към намаляване на корупционните престъпления в рамките на съдебната, законодателната и изпълнителната власт.

Основните цели на изследването са следните:

 – анализ на институционалната рамка и комуникационния интензитет на антикорупционната среда, в която работи Прокуратурата;
– оценка на досегашната практика на взаимодействие и координация, както и на готовността за приложение на модели на ефективно партньорство между институциите, работещи в борбата с корупцията;
– оценка на рисковете, свързани с членството на България в Европейския съюз и на равнището на готовност за противодействие на корупционни престъпления при използване на средства от структурните и кохезионните фондове на ЕС;
– формулиране на предложения за оптимизиране на съществуващите практики на междуинституционално партньорство.

Антикорупционни компоненти в експортните стратегии

Антикорупционни компоненти в експортните стратегииВ изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на...

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация Файлове оценка Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници”...

Публична администрация

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва...

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно ниво

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно нивоПроект “От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите...

От добри практики към ефективни антикорупционни политики

От добри практики към ефективни антикорупционни политики Файлове conflict_interest_limitation  Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с...

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – Хърватия

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – ХърватияПроект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността...