Transparency

Световен барометър 2009

Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото мнение относно нивото на корупция в различните области на обществения живот в рамките на изследваните държави. То се провежда ежегодно от 2003 година по инициатива на Transparency International.

Барометърът има за цел да установи мнението на гражданите за това кои сектори на обществото и кои сфери на живота са най-силно засегнати от корупция, до каква степен корупцията се е увеличила или намалила в сравнение с предишните години, колко често хората дават подкупи, каква е стойността им и какви са начините за тяхното извършване.

Изследването предоставя възможности за наблюдение и анализ на тенденциите при разпространението на корупцията. Наред с възможността за осъществяване на секторен анализ, изследването може да се използва като база за разработване на антикорупционни политики с ясно очертани приоритети, които да дадат адекватен отговор на възникналите проблеми.

Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за корупцията и подкупите, което през 2009 година обхваща 69 страни и 73,132 респонденти.                                  В 50 от включените страни изследването е направено от Gallup International по поръчка на Transparency International като част от изследването на TI “Гласът на народа”. В останалите 19 страни изследването е осъществено от социологически агенции по поръчка на TI. Въз основа на получените данни Transparency International съставя индекс със стойностите на Барометъра, които варират от 1 – за сектори и институции без корупция, до  5 – за изключително корумпирани сектори и институции. Изследването е извършено в периода 25 октомври 2008 – 25 февруари 2009 година.

Световен барометър 2021

Страните от Европейския съюз са известни с това, че са богати, стабилни и демократични. Ясният им имидж обаче се омаловажава...

Световен барометър 2016

Настоящият доклад изследва начина, по който корупцията присъства в живота на хората. Резултатите от изследването на Transparency International са получени...

Световен барометър

Файлове   Световен барометър Изследването на Transparency International “Световен барометър за корупцията” се изработва на базата на пакет от въпроси, зададени в...

Световен барометър 2013

Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп...

Световен барометър 2010

Световен барометър 2010 Файлове Презентация СБ 2010Изследването СБ 2010 Световен барометър Световният корупционен барометър е изследване на общественото мнение за...

Световен барометър 2009

Световен барометър 2009 Файлове Изследването СБ 2009 Световен барометър Световният корупционен барометър на Transparency International представлява глобално проучване на общественото...